Ur Carl Mathias och Herman Juhlin Dannfelts minnesanteckningar "I landtbrukets tjänst"

Utskrift av en handskrift i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Både Carl och Herman Juhlin-Dannfelt förde minnesanteckningar under sina liv, tänkta för familjen och efterkommande. Efter uppmaningar från omgivningen samlade Herman Juhlin-Dannfelt ihop dem för att sprida i en större krets i syfte att främja lantbrukets utveckling.


Carl Juhlin-Dannfelt (1823–1904), diplomat, bonde, agronom och ledamot i Lantbruksakademien sedan 1853. Han erhöll Lantbruksakademiens stora guldmedalj 1880.

Juhlin-Dannfelt var bl a sekreterare hos Stockholms läns hushållningssällskap. År 1856 kallades han av Gävleborgs läns hushållningssällskap att organisera dess lantbruksskola och blev 1858 sekreterare hos detta sällskap. Åren 1860–1880 var han intendent vid Lantbruksakademiens experimentalfält. Under 1860-talet verkade han i synnerhet för införande av ändamålsenliga jordbruksmaskiner, som på hans initiativ infördes huvudsakligen från Storbritannien, samt förbättring av landets kreatursstock, även detta främst genom införsel utifrån. Han blev 1863 t.f. och 1865 ordinarie sekreterare hos Stamholländeristyrelsen samt 1871 efter dennas upphörande föredragande för stamholländeriärenden i Lantbruksakademiens förvaltningskommitté. (Wikipedia)


Herman Juhlin-Dannfelt (1852–1937, son till Carl Juhlin-Dannfelt), vetenskapsman, agronom, riksdagsman och ledamot i Lantbruksakademien sedan 1895. Han fick posten som akademiens sekreterare 1902 och när han avgick från den 1919 utsågs han till hedersledamot.

Från och med 1882 ägnade sig Juhlin-Dannfelt uteslutande åt det svenska lantbruksväsendet. Han var 1882–1883 lärare vid Malmöhus läns hushållningssällskaps lantbruksskola på Oregård, 1883–1885 vikarierande huvudlärare i organisk och agrikulturkemi samt geologi vid Ultuna och 1884–1885 lärare i mejerikemi vid den högre mejeriskolan där. Från sistnämnda år till 1892 förestod Juhlin-Dannfelt Kopparbergs läns lantbruksskola på Vassbo och var 1888–1892 Kopparbergs läns hushållningssällskaps sekreterare, varjämte han 1890 förestod länets frökontrollanstalt. År 1892 blev han lektor i jordbrukslära och jordbruksekonomi vid Ultuna lantbruksinstitut samt institutets rektor och sedan 1896 även sekreterare hos institutets styrelse. (Wikipedia)