Priser

För att inspirera till ökad kunskap delar akademien årligen vid högtidssammankomsten den 28 januari ut priser, belöningar och stipendier till förtjänta personer inom akademiens verksamhetsområden. Akademien tar emot förslag på kandidater fram till den 15 april året före utdelningsåret.


Priserna och belöningarna är inrättade efter finansierande donatorers önskemål och donationsvillkoren följs noga. En Pris- och belöningsnämnd ansvarar för beredningen av inkomna nomineringar. För vissa priser och belöningar har särskilda beredningsgrupper tillsatts i avsikt att underlätta arbetet för nämnden. Beredningsarbetet går ut på att bedöma nomineringsförslagens kvalitet samt huruvida den nominerade har en lämplig profil för priset eller belöningen. I de flesta fall kan priserna gå till såväl ledamöter som icke-ledamöter.

Akademien eftersträvar jämställdhet i både nominerings- och beredningsförfarande. Förslagsställarna bör ge en noggrann motivering för varje föreslagen kandidat, för att underlätta bedömningsarbetet och göra det så kvalitativt som möjligt. Slutligt beslut om vilka som ska erhålla pris/belöning fattas av akademien in pleno (d v s ledamöterna) eller av akademikollegiet, enligt viss ordning.

Nedan framgår vilka priser som är aktuella för nominering detta år inför utdelning vid högtidssammankomsten nästa år.
Mer information finns att hämta genom att klicka på respektive pris.
Förslaget skrivs i särskilt formulär och skickas via e-post till keiko.blesserholt@ksla.se, senast den 15 april.

Frågor besvaras av akademisekreterare Eva Pettersson (eva.pettersson@ksla.se) eller handläggare Keiko Blesserholt (keiko.blesserholt@ksla.se).

Akademiens priser

delas ut vid högtidssammankomsten den 28 januari. Ingen nominering 2022 för priser inom parentes.

 • A. W. Bergstens pris – för framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska området som bidragit till att väcka håg och intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren. Endast akademiledamöter kan nominera.
 • (S. O. Bergs och Fajer Fajerssons pris – för framstående insatser inom lantbrukets marklära/växtnäringslära och växtförädling/ kvalitetsforskning. Endast akademiledamöter kan nominera.)
 • (Georg och Greta Borgströms pris – till person som aktivt forskar eller på annat sätt verkar inom verksamhet som har med världens livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna ekologiska, demografiska och ekonomiska aspekterna. Akademiledamöter och övriga kan nominera.)
 • (Bertebospriset – internationellt pris till välmeriterad person som bedriver internationellt banbrytande forskning och utveckling inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi. Akademiledamöter och övriga kan nominera.)
 • Ulla och Birger Håstadius pris – för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet, till  person som gjort särskilt framstående insatser för växtodlingen i Sverige. Akademiledamöter och övriga kan nominera.
 • (Ulf och Greta Renborgs kulturpris – för att ha bidragit med kvalificerad och nyorienterande kunskap inom kulturarbete, folkbildning eller forskning, med ett brett landsbygdsperspektiv. Akademiledamöter och övriga kan nominera.)
 • Nilsson Ehle-medaljen – för synnerligen framstående och för utvecklingen främjande insatser inom genetik och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk. Endast akademiledamöter kan nominera.
 • Akademiens stora guldmedalj – för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens arbetsfält. Endast akademiledamöter kan nominera.
 • Akademiens guldmedalj – för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält. Endast akademiledamöter kan nominera.
 • Akademiens silvermedalj – till person, som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna. Akademiledamöter och övriga kan nominera.
 • Anders Elofsons medalj – till person som har utfört en utomordentlig gärning inom området vallfröodling och bete. Akademiledamöter och övriga kan nominera.

Akademiens belöningar

delas ut vid högtidssammankomsten den 28 januari.

 • Akademiens belöning för framstående doktorsarbete – till person, som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna och/eller därtill knuten verksamhet. Akademiledamöter och övriga kan nominera.
 • Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning – till person, som under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt förmedlat kunskap inom de areella näringarna vid universitet/högskola. Akademiledamöter och övriga kan nominera.
 • Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation – till person, som inom skogs- eller jordbrukssektorn gjort framstående insatser inom forskningskommunikation. Akademiledamöter och övriga kan nominera.
 • Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst – till person, som gjort framstående insatser i skogs- eller jordbruksforskningens tjänst. Akademiledamöter och övriga kan nominera.
 • Landsbygdsstipendiet – till person som genom sin verksamhet har bidragit till att varaktigt förbättra förutsättningarna för en positiv utveckling på landsbygden med fokus främst på förbättrade förutsättningar för landsbygdsföretagande. Verksamheten ska företrädesvis ha en inriktning mot utvecklingen av de mindre lantbruksföretagen. Mottagarens verksamhet kan ha bedrivits såväl lokalt, regionalt som nationellt. Akademiledamöter och övriga kan nominera.
 • Anders Walls Landsbygdsstipendium – syftar till att stimulera och uppmuntra enskilda unga entreprenörer och nyskapare, kvinnor och män, i 20–30-årsåldern, till insatser för landsbygdens utveckling. Akademiledamöter och övriga kan nominera.

 Regionala belöningar

– delas ut genom respektive skogsstyrelses eller hushållningssällskaps försorg vid annat tillfälle än högtidssammankomsten

 • Ur Stiftelsen A. W. Bergstens donationsfond – till person som genom synnerligen förtjänstfull verksamhet kan anses utgöra ett föredöme inom sin yrkesgrupp inom jord- eller skogsbruk eller inom näring med anknytning till dessa.
 • Ur Stiftelsen N. P. Halléns donationsfond – för enskilda, föredömliga insatser inom lanthushållningen, främst skogsvården.
 • Ur Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond & Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond – för enskilda, föredömliga insatser inom trädgårdsbruk eller biskötsel.


Inbjudan att föreslå mottagare av Anders Elofsons Medalj 2023

Förslaget ska vara akademien tillhanda senast 1 oktober 2022. Utdelning sker vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2023.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras…

KSLAT 4-2022 Towards a new mindset for epidemic animal diseases

At the 2021 KSLA Bertebos seminar, international experts discussed animal disease prevention and control with a view to identifying key factors for future success.…