Priser

För att inspirera till ökad kunskap delar akademien årligen vid högtidssammankomsten den 28 januari ut priser, belöningar och stipendier till förtjänta personer inom akademiens verksamhetsområden. Akademien tar emot förslag på kandidater fram till den 15 april året före utdelningsåret.


Priserna och belöningarna är inrättade efter finansierande donatorers önskemål och donationsvillkoren följs noga. En Pris- och belöningsnämnd ansvarar för beredningen av inkomna nomineringar. För vissa priser och belöningar har särskilda beredningsgrupper tillsatts i avsikt att underlätta arbetet för nämnden. Beredningsarbetet går ut på att bedöma nomineringsförslagens kvalitet samt huruvida den nominerade har en lämplig profil för priset eller belöningen. I de flesta fall kan priserna gå till såväl ledamöter som icke-ledamöter.

Akademien eftersträvar jämställdhet i både nominerings- och beredningsförfarande. Förslagsställarna bör ge en noggrann motivering för varje föreslagen kandidat, för att underlätta bedömningsarbetet och göra det så kvalitativt som möjligt. Slutligt beslut om vilka som ska erhålla pris/belöning fattas av akademien in pleno (d v s ledamöterna) eller av akademikollegiet, enligt viss ordning.

Nedan framgår vilka priser som är aktuella för nominering detta år inför utdelning vid högtidssammankomsten nästa år.
Mer information finns att hämta genom att klicka på respektive pris.
Förslaget skrivs i särskilt formulär och skickas via e-post till keiko.blesserholt@ksla.se, senast den 15 april.

Frågor besvaras av akademisekreterare Eva Pettersson (eva.pettersson@ksla.se) eller handläggare Keiko Blesserholt (keiko.blesserholt@ksla.se).

Akademiens priser

delas ut vid högtidssammankomsten den 28 januari.

 • A. W. Bergstens pris – för framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska området som bidragit till att väcka håg och intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren. Nominering 2021, endast akademiledamöter kan nominera.
 • S. O. Bergs och Fajer Fajerssons pris – för framstående insatser inom lantbrukets marklära/växtnäringslära och växtförädling/ kvalitetsforskning.
 • Georg och Greta Borgströms pris – till person som aktivt forskar eller på annat sätt verkar inom verksamhet som har med världens livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna ekologiska, demografiska och ekonomiska aspekterna. Nominering 2021, akademiledamöter och övriga kan nominera.
 • Bertebospriset – internationellt pris till välmeriterad person som bedriver internationellt banbrytande forskning och utveckling inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi. Utlysning av 2022 års pris sker i särskild ordning, akademiledamöter och övriga kan nominera.
 • Ulla och Birger Håstadius pris – för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet, till  person som gjort särskilt framstående insatser för växtodlingen i Sverige.
 • Ulf och Greta Renborgs kulturpris – för att ha bidragit med kvalificerad och nyorienterande kunskap inom kulturarbete, folkbildning eller forskning, med ett brett landsbygdsperspektiv. Nominering 2021, akademiledamöter och övriga kan nominera.
 • Nilsson Ehle-medaljen – för synnerligen framstående och för utvecklingen främjande insatser inom genetik och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk. Nominering 2021, endast akademiledamöter kan nominera.
 • Akademiens stora guldmedalj – för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens arbetsfält.
 • Akademiens guldmedalj – för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält. Nominering 2021, endast akademiledamöter kan nominera.
 • Akademiens silvermedalj – till person, som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna. Nominering 2021, akademiledamöter och övriga kan nominera.
 • Anders Elofsons medalj – till person som har utfört en utomordentlig gärning inom området vallfröodling och bete. Utlysning av 2022 års pris sker i särskild ordning, nomineringen ska vara inne senast 1 oktober 2021. Akademiledamöter och övriga kan nominera.

Akademiens belöningar

delas ut vid högtidssammankomsten den 28 januari.

 Regionala belöningar

– delas ut genom respektive skogsstyrelses eller hushållningssällskaps försorg vid annat tillfälle än högtidssammankomsten

 • Ur Stiftelsen A. W. Bergstens donationsfond – till person som genom synnerligen förtjänstfull verksamhet kan anses utgöra ett föredöme inom sin yrkesgrupp inom jord- eller skogsbruk eller inom näring med anknytning till dessa.
 • Ur Stiftelsen N. P. Halléns donationsfond – för enskilda, föredömliga insatser inom lanthushållningen, främst skogsvården.
 • Ur Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond & Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond – för enskilda, föredömliga insatser inom trädgårdsbruk eller biskötsel.


KSLA-podden: Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

KSLA-podden: Omsorgen om den biologiska mångfalden behöver inkluderas i alla samhällets sektorer och politikområden. Boken som samtalet handlar om belyser vad detta skulle innebära,…

Biblioteket är stängt torsdag 9 december!

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: För inbjudna gäster. For invited guests. Separat anmälan till digitalt deltagande. Separate registration to participate digitally.