Akademiens belöningar

Akademiens belöningar delas ut varje år vid högtidssammankomsten den 28 januari. Såväl akademiledamöter som icke-ledamöter är berättigade att ge förslag på kandidater till alla belöningar.


Till sidan med förslagsformulär och utlysnings-PM.

  • Akademiens belöning för framstående doktorsarbete20 000 kr, delas ut varje år till person, som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna och/eller därtill knuten verksamhet. Det är viktigt att såväl god grundvetenskap som praktisk tillämpbarhet beaktats. Belöningen delas ut ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond sedan 1980.
  • Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning20 000 kr, delas ut varje år till person som under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt förmedlat kunskap inom de areella näringarna vid universitet/högskola. Belöningen delas ut ur Stiftelsen Nanna Bergmansons, f. Wirén, fond, sedan 1985.
  • Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation20 000 kr, delas ut varje år till person, som inom skogs- eller jordbrukssektorn gjort framstående insatser inom forskningskommunikation. Belöningen delas ut ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond sedan 1985.
  • Akademiens belöning för föredömliga insatser i forskningens tjänst20 000 kr, delas ut varje år till person som gjort framstående insatser i skogs- eller jordbruksforskningens tjänst och därmed på ett förtjänstfullt sätt medverkat till kvalificerad forskning. Belöningen delas ut ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond sedan 1979.
  • Landsbygdsstipendiet20 000 kr, för framstående insatser till gagn för landsbygdens utveckling delas ut till person, som genom sin verksamhet har bidragit till att varaktigt förbättra förutsättningarna för en positiv utveckling på landsbygden med fokus främst på förbättrade förutsättningar för landsbygdsföretagande. Verksamheten ska företrädesvis ha inriktning mot utvecklingen av de mindre lantbruksföretagen. Mottagarens verksamhet kan ha bedrivits såväl lokalt eller regionalt som nationellt. Belöningen delas ut ur Stiftelsen Hem i Sverige-fonden och utgörs av ett diplom och en penningsumma, avsedd att användas för främst studieresor som gagnar utveckling och företagande på landsbygden. Stipendiet delades för första gången ut år 1998.

Aktuellt från KSLA nr 1-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång en del om livsmedelsförsörjning i olika sammanhang, lite om vikten av att skydda våra pollinatörer och annat.

KSLA-podden 21: Livsmedelsförsörjningens hotbilder och dess konsekvenser

KSLA-podden berör den här gången den viktiga frågan om livsmedelsberedskap (2024-02-21)

Risön vid Barksätter – vegetationen berättar öns historia

Vegetationsutvecklingen på ön har fotodokumenterats åren 2014 och 2022.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.