Belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond utdelas en belöning – diplom och penningsumma – till person, som inom skogs- eller jordbrukssektorn gjort framstående insatser inom forskningskommunikation.

Med forskningskommunikation avses all kommunikation baserad på vetenskapliga resultat, som ges till andra än forskarna inom det egna ämnesområdet. Vid bedömningen kan också hänsyn tas till förmågan att inhämta erfarenheter och problem i samhälle och näringsliv och förmedling av dessa till vetenskaplig verksamhet.

Beredning sker i beredningsgrupp för vidare befordran till Pris- och belöningsnämnden. Slutligt beslut fattas i akademikollegiet.


Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1985.

Dags att nominera mottagare av Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation 2025. Nomineringen ska vara inne senast den 15 april 2024.
Till årets utlysning av belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation.
Till sidan med förslagsformulär och utlysnings-PM.


2024

Vetenskapsjournalist och agronom Lennart Wikström, Klågerup,
som, med kritiskt granskande och stort kunnande och engagemang, sammanfattat och förädlat angelägen forskning med relevans för de areella näringarna. Genom sitt sätt att kommunicera har han nått ut till både yrkesfolk och allmänhet. Han är mycket skicklig som moderator och utbildare såväl inom som utom de areella näringarna.

Agronomen och vetenskapsjournalisten Lennart Wikström har som skribent, moderator och utbildare under många år kommunicerat viktig forskning. Med stor kunskap och engagemang har han skickligt spridit forskningsrön såväl inom som utanför de areella näringarna. Lennart Wikström har en gedigen gärning bakom sig där han tidigt började sitt arbete som chefredaktör och skribent. Han har också engagerat sig i flera olika projekt och företag som handlat om allt från nutrition och vetenskapsjournalistik till affärsutveckling. Genom sin kunskap, intressen och omvärldsanalyser är han också en aktiv föreläsare inom populärvetenskap, både för studenter och doktorander. Han är idag verksam som vetenskapsjournalist i olika tidskrifter och en uppskattad moderator i olika sammanhang. Lennart Wikströms insatser inom forskningskommunikation är föredömliga och av bestående värde inom akademiens verksamhetsområden.


2023

Redaktör Carin Wrange, Knivsta.
Hon har med stort engagemang samt gedigna och nyskapande insatser på ett förtroendeingivande sätt kommunicerat viktig forskningsinformation såväl inom de areella näringarna som till allmänheten.


2022

Docent Eva Forsgren, Uppsala.
Med stort engagemang, sakligt och aktivt, har Eva Forsgren kommunicerat vetenskapliga resultat inom ämnet bihälsa. Hennes insatser är föredömliga och av bestående värde inom ämnesområdet.


2021

Universitetslektor Jens Sundström, Uppsala. Jens Sundström har med engagemang, vetenskaplig stringens och utmärkt anpassning till målgruppen och i ett flertal olika sammanhang aktivt spridit kunskap om växtförädling, genteknik och moderna växtförädlingstekniker.


2020

Ingen utdelning.


2019

Professor Carola Wingren, Malmö, för att hon med aldrig sinande engagemang och idérikedom på ett inspirerande sätt framgångsrikt kommunicerar akademisk kunskap om landskapsförändringar och försvinnande landskap till samhället utanför akademin.


2018

Föreståndare Britt-Marie Lidesten, Uppsala,
som i sin gärning på Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik med stort engagemang hjälper lärare att väcka barnens intresse för växter, svampar, djur och bioteknik.


2017

till redaktör Lars Klingström, Ödeshög, för att han som populärvetenskaplig skribent på ett vederhäftigt sätt gör resultat från ny skogsforskning kända i samhället.


2016

till två personer som i TV och radio visat att det personliga tilltalet och det fördjupande mötet med forskare, praktiker och beslutsfattare har en given plats och samlar en hängiven publik även i dagens medievärld. Henrik Ekman och Gustaf Klarin har var för sig och på ett framträdande sätt i TV respektive radio förmedlat kunskap i frågor av stor betydelse för de areella näringarna.


2015

till filosofie doktor Emil V Nilsson som har medverkat till att göra museet Biotopia till Uppsalas mest besökta museum, där naturvetenskap blivit tillgängligt och intressant för både barn och vuxna.


2014

till filosofie licentiat Björn Cederberg som har bedrivit ett mycket framgångsrikt kunskapsarbete som haft stor betydelse för naturvård och de areella näringarna. Han har med saklighet och glädje informerat allmänhet om frågor kring hot mot insektsfaunan generellt och mot pollinatörer i synnerhet.


2013

Filosofie doktor och agronom Christel Cederberg för att hon genom entusiasm och djup kunskap inom ämnet livsmedelsproduktionens klimat- och resurspåverkan ökat engagemanget för denna fråga hos såväl politiker som lantbrukare och vanliga konsumenter.


2012

Laborator Christina Greko, Storvreta, för utomordentlig informationsgärning inom ämnet antibiotikaresistens och frågor rörande djur- och folkhälsa.


2011

Vetenskapsjournalist, FD Annagreta Dyring, för utomordentlig informationsgärning inom såväl universitets-, myndighets- musei- och förlagsvärlden som inom teatern.


2010

VMD Sofia Boqvist, för hennes förtroendeskapande information om zoonoser.


2009

Redaktör Anders Esselin.


2008

Informationssekreterare Birgitta Johansson.


2007

SkogD Åke Lindelöw.


2006

Vetenskapsjournalist AnnLouise Martin.


2005

FD Per Angelstam.


2004

Statskonsulent Ingela Hallberg.


2003

Professor Marie-Louise Danielsson Tham.


2002

Professor Arnulf Merker.


2001

Statskonsulent Thomas Norrby.


2000

Redaktör Kurt Malmgren.


1999

FD Claes Bernes.


1998

Universitetsadjunkt Tomas Lagerström.Aktuellt från KSLA nr 1-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång en del om livsmedelsförsörjning i olika sammanhang, lite om vikten av att skydda våra pollinatörer och annat.

KSLA-podden 21: Livsmedelsförsörjningens hotbilder och dess konsekvenser

KSLA-podden berör den här gången den viktiga frågan om livsmedelsberedskap (2024-02-21)

Risön vid Barksätter – vegetationen berättar öns historia

Vegetationsutvecklingen på ön har fotodokumenterats åren 2014 och 2022.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.