Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond utdelas en belöning – diplom och penningsumma – till person, som inom skogs- eller jordbrukssektorn gjort framstående insatser inom forskningskommunikation.

Med forskningskommunikation avses all kommunikation baserad på vetenskapliga resultat, som ges till andra än forskarna inom det egna ämnesområdet. Vid bedömningen kan också hänsyn tas till förmågan att inhämta erfarenheter och problem i samhälle och näringsliv och förmedling av dessa till vetenskaplig verksamhet.

Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1985.

Information och nomineringsblankett finns längst ned på sidan.

*************************************************

Belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation 2019

Professor Carola Wingren, Malmö, för att hon med aldrig sinande engagemang och idérikedom på ett inspirerande sätt framgångsrikt kommunicerar akademisk kunskap om landskapsförändringar och försvinnande landskap till samhället utanför akademin.

Carola Wingren har både som praktiker och som professor i landskapsarkitektur under många år arbetat med att sprida kunskap till såväl sina branschfränder som till allmänheten. Detta inte bara genom sin vetenskapliga publicering utan kanske framför allt genom flera, ibland okonventionella, kommunikationsprojekt som väckt stor uppmärksamhet. Carola Wingren har intresserat sig för landskapets och klimatets förändringar och de konsekvenser dessa för med sig för samhället. Genom vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, interaktiva utställningar, dans, och seminarier för vuxna och barn har hon lyckats skapa nyfikenhet för vad som sker omkring oss, både i det stora och i det lilla. Forskningsprojektet ”Inför hotet om stigande havsnivåer”, som finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har rönt särskilt stor uppmärksamhet sedan det kommunicerats genom multiutställningen ”Vattnet kommer”. Det valdes ut bland drygt 400 andra projekt att som ett av tre presenteras vid Arkitekturgalan 2016, vilket är ett tecken på att även den svårflirtade arkitektbranschen börjat betrakta landskapsförändringar som en arkitekturfråga av högsta dignitet.

2018

Föreståndare Britt-Marie Lidesten, Uppsala,
som i sin gärning på Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik med stort engagemang hjälper lärare att väcka barnens intresse för växter, svampar, djur och bioteknik.

2017

till redaktör Lars Klingström, Ödeshög, för att han som populärvetenskaplig skribent på ett vederhäftigt sätt gör resultat från ny skogsforskning kända i samhället.

2016

till två personer som i TV och radio visat att det personliga tilltalet och det fördjupande mötet med forskare, praktiker och beslutsfattare har en given plats och samlar en hängiven publik även i dagens medievärld. Henrik Ekman och Gustaf Klarin har var för sig och på ett framträdande sätt i TV respektive radio förmedlat kunskap i frågor av stor betydelse för de areella näringarna.

2015

till filosofie doktor Emil V Nilsson som har medverkat till att göra museet Biotopia till Uppsalas mest besökta museum, där naturvetenskap blivit tillgängligt och intressant för både barn och vuxna.

2014

till filosofie licentiat Björn Cederberg som har bedrivit ett mycket framgångsrikt kunskapsarbete som haft stor betydelse för naturvård och de areella näringarna. Han har med saklighet och glädje informerat allmänhet om frågor kring hot mot insektsfaunan generellt och mot pollinatörer i synnerhet.

2013

Filosofie doktor och agronom Christel Cederberg för att hon genom entusiasm och djup kunskap inom ämnet livsmedelsproduktionens klimat- och resurspåverkan ökat engagemanget för denna fråga hos såväl politiker som lantbrukare och vanliga konsumenter.

2012

Laborator Christina Greko, Storvreta, för utomordentlig informationsgärning inom ämnet antibiotikaresistens och frågor rörande djur- och folkhälsa.

2011

Vetenskapsjournalist, FD Annagreta Dyring, för utomordentlig informationsgärning inom såväl universitets-, myndighets- musei- och förlagsvärlden som inom teatern.

2010

VMD Sofia Boqvist, för hennes förtroendeskapande information om zoonoser.

2009

Redaktör Anders Esselin

2008

Informationssekreterare Birgitta Johansson

2007

SkogD Åke Lindelöw

2006

Vetenskapsjournalist AnnLouise Martin

2005

FD Per Angelstam

2004

Statskonsulent Ingela Hallberg

2003

Professor Marie-Louise Danielsson Tham

2002

Professor Arnulf Merker

2001

Statskonsulent Thomas Norrby

2000

Redaktör Kurt Malmgren

1999

FD Claes Bernes

1998

Universitetsadjunkt Tomas Lagerström

Utlysning 2018 och blankett för nominering