Belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond utdelas en belöning – diplom och penningsumma – till person, som inom skogs- eller jordbrukssektorn gjort framstående insatser inom forskningskommunikation.

Med forskningskommunikation avses all kommunikation baserad på vetenskapliga resultat, som ges till andra än forskarna inom det egna ämnesområdet. Vid bedömningen kan också hänsyn tas till förmågan att inhämta erfarenheter och problem i samhälle och näringsliv och förmedling av dessa till vetenskaplig verksamhet.


Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1985.

Akademiledamöter och andra har rätt att nominera kandidater.


2021

Universitetslektor Jens Sundström, Uppsala. Jens Sundström har med engagemang, vetenskaplig stringens och utmärkt anpassning till målgruppen och i ett flertal olika sammanhang aktivt spridit kunskap om växtförädling, genteknik och moderna växtförädlingstekniker.

Jens Sundström har i sin roll som docent i växtfysiologi och samverkanslektor vid SLU på ett mycket förtjänstfullt sätt och med högsta vetenskapliga stringens deltagit i den mediala debatten kring växtförädlingstekniker. Hans sakliga pedagogik och vetenskapliga integritet har gjort honom till en attraktiv föreläsare och expert inom ämnesområdet vid allt från gymnasieskolor, via Finansdepartementet, EU-parlamentet och EU-kommissionen till Yale University. Jens Sundström var en av initiativtagarna till Forskarbloggen vid SLU, en kontaktyta mellan forskare och en vetgirig allmänhet som rönt stor uppskattning. Han har också fungerat som nationell koordinator för det stora internationella initiativet ”Fascinerande växters dag” som hålls i maj varje år.

Jens Sundström har dessutom varit en flitig gäst i TV och Sveriges Radio, och en av huvudförfattarna till flera debattartiklar i DN, SvD, UNT, Dl, Curie, Extrakt och the Wall Street Journal (en av artiklarna har också citerats av the Economist). Sammantaget har Jens Sundström en enastående förmåga att sakligt kommunicera forskningsbaserad kunskap inom ett politiskt komplicerat område.

2020

2019

Professor Carola Wingren, Malmö, för att hon med aldrig sinande engagemang och idérikedom på ett inspirerande sätt framgångsrikt kommunicerar akademisk kunskap om landskapsförändringar och försvinnande landskap till samhället utanför akademin.

2018

Föreståndare Britt-Marie Lidesten, Uppsala,
som i sin gärning på Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik med stort engagemang hjälper lärare att väcka barnens intresse för växter, svampar, djur och bioteknik.

2017

till redaktör Lars Klingström, Ödeshög, för att han som populärvetenskaplig skribent på ett vederhäftigt sätt gör resultat från ny skogsforskning kända i samhället.

2016

till två personer som i TV och radio visat att det personliga tilltalet och det fördjupande mötet med forskare, praktiker och beslutsfattare har en given plats och samlar en hängiven publik även i dagens medievärld. Henrik Ekman och Gustaf Klarin har var för sig och på ett framträdande sätt i TV respektive radio förmedlat kunskap i frågor av stor betydelse för de areella näringarna.

2015

till filosofie doktor Emil V Nilsson som har medverkat till att göra museet Biotopia till Uppsalas mest besökta museum, där naturvetenskap blivit tillgängligt och intressant för både barn och vuxna.

2014

till filosofie licentiat Björn Cederberg som har bedrivit ett mycket framgångsrikt kunskapsarbete som haft stor betydelse för naturvård och de areella näringarna. Han har med saklighet och glädje informerat allmänhet om frågor kring hot mot insektsfaunan generellt och mot pollinatörer i synnerhet.

2013

Filosofie doktor och agronom Christel Cederberg för att hon genom entusiasm och djup kunskap inom ämnet livsmedelsproduktionens klimat- och resurspåverkan ökat engagemanget för denna fråga hos såväl politiker som lantbrukare och vanliga konsumenter.

2012

Laborator Christina Greko, Storvreta, för utomordentlig informationsgärning inom ämnet antibiotikaresistens och frågor rörande djur- och folkhälsa.

2011

Vetenskapsjournalist, FD Annagreta Dyring, för utomordentlig informationsgärning inom såväl universitets-, myndighets- musei- och förlagsvärlden som inom teatern.

2010

VMD Sofia Boqvist, för hennes förtroendeskapande information om zoonoser.

2009

Redaktör Anders Esselin

2008

Informationssekreterare Birgitta Johansson

2007

SkogD Åke Lindelöw

2006

Vetenskapsjournalist AnnLouise Martin

2005

FD Per Angelstam

2004

Statskonsulent Ingela Hallberg

2003

Professor Marie-Louise Danielsson Tham

2002

Professor Arnulf Merker

2001

Statskonsulent Thomas Norrby

2000

Redaktör Kurt Malmgren

1999

FD Claes Bernes

1998

Universitetsadjunkt Tomas Lagerström


Yttrande över Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029

Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029 har remitterats av Naturvårdsverket och KSLA har lämnat synpunkter på remissversionen.

2021 – Ett händelserikt år

9/12: Sammankomst för ledamöter. KSLA:s ledamöter bidrar med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer och nätverk. Här presenterar de 16 nya svenska ledamöterna sig.

Går det att mäta kolinlagring i åkermarken?

2/12: Åkermarken lyfts fram som en viktig möjlig kolsänka. KSLA:s Kommitté för markkol och klimatnytta arrangerar tillsammans med Jordbruksverket och Greppa Näringen in till…

Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

13/12: Teknikkommittén diskuterar fyra förslag i sin slutrapport och syftet är att stimulera till nationell dialog kring teknik för de gröna näringarna.