Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond kan utdelas belöning – penningsumma och diplom – till person, som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna och/eller därtill knuten verksamhet. Det är viktigt att såväl god grundvetenskap som praktisk tillämpbarhet beaktats.


Akademiens belöning för framstående doktorsarbete Mer information

Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1980. Akademiledamöter och andra har rätt att nominera kandidater.


2021

Fil.dr Jean-Baptiste Jouffray, Lidingö, för hans avhandling The Anthropocene Ocean, Risks and opportunities for global sustainability, som behandlar havet i människans tidsålder (antropocen). Jean-Baptiste Jouffray studerar främst hur socioekonomiska drivkrafter kan kopplas till och påverka ekosystem. Avhandlingen utgör ett viktigt bidrag till diskussionen om det hållbara nyttjandet av havets resurser.

Jean-Baptiste Jouffrays avhandling The Anthropocene Ocean, Risks and opportunities for global sustainability (Stockholms universitet), greppar över ett vitt fält. I fem delarbeten rör han sig med en imponerande kreativitet från undersökning av korallrevs miljöutsatthet till havsresursutnyttjande, över samverkan mellan forskning och industri samt finansiella möjligheter att påverka fiskerinäringen, till slutligen människans intensifierade bruk av jordens ekosystem.
Havets resurser för livsmedel, material och utrymme har tagits i anspråk i oerhört ökande hög grad under de senaste 30 åren och i avhandlingen beskrivs detaljerat vilken miljöpåverkan ianspråktagandet kan medföra. Vidare beskriver Jouffray hur man lyckats initiera samverkan mellan vetenskap och de största fiskindustriföretagen, vilket resulterat i bildandet av en unik, global plattform för samarbete mellan forskning och industri – SeaBOS.
I avhandlingen introduceras begreppet Global Production Ecosystems (GPE) vilket är ett nytt ramverk för att utforska den av mänskligheten drivna, ackumulerande, globala omvandlingen av jordens biosfär som nu pågår och de risker, exempelvis för plötsliga kollapser som detta medför.
Författaren har på ett imponerande sätt och med intellektuell skärpa tagit sig an en av vår tids globala utmaningar och ger även perspektiv på hur en hållbar utveckling ska kunna gynnas.

2020

Vet.med.dr Denise Laskowski, Uppsala,
för hennes avhandling Insulin and the early bovine embryo (Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala), där hon har genomfört omfattande studier av hur insulin påverkar nötkreatursembryon, studier som har givit ökad förståelse för mekanismerna bakom nedsatt fruktsamhet hos nötkreatur, orsakad av metabolisk obalans.

och

Fil.dr William Lidberg, Vännäs,
för hans avhandling Digital wet areas mapping (Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå), där han innovativt och med ny teknik har tagit fram detaljerade markfuktskartor, användbara vid skoglig planering för skydd av vattendrag och biologiskt viktiga miljöer.

2019

Agronomie doktor Sandra Lindström, Tomelilla och SLU Uppsala,
för hennes avhandling Insect Pollination of Oilseed Rape. Sandra Lindström har på ett imponerande sätt genomfört fält- och experimentbaserade studier av pollinerande insekters inverkan på skördeutfall av raps.

2018

Filosofie doktor Simon Forsberg, Uppsala och Uppsala universitet,
för hans avhandling Complex Trait Genetics Beyond Additivity,
samt
Teknologie doktor Magnus Rudolfsson, Umeå och SLU Umeå,
för hans avhandling Characterization and Densification of Carbonized Lignocellulosic Biomass.

2017

till Skog doktor Mattias Eriksson, Njurunda och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå,
för hans avhandling Developing Client-Supplier Alignment in Swedish Wood Supply,
samt
till Veterinärmedicine doktor Jenny Larsson, Uppsala och Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, för hennes avhandling Neonatal Porcine Diarrhoea, Aspects on Aetiology and Pathology.

2016

till Veterinärmedicine doktor Jonas Malmsten, för hans avhandling Reproduction and Health of Moose in Southern Sweden,
samt
till Filosofie doktor Mikael Thyrel, för hans avhandling Spectroscopic Characterization of Lignocellulosic Biomass.

2015

till Agronomie doktor Anna Berlin, SLU, för sin avhandling Population Biology of Puccinia graminis – Implications for the Epidemiology and Control of Stem Rust
samt
till Teknologie doktor Eva Lindberg, SLU, för sin avhandling Estimation of Canopy Structure and Individual Trees from Laser Scanning Data.

2014

Filosofie doktor Karin Eklöf, Sveriges Lantbruksuniversitet, för sin avhandling Effects of Stump Harvesting and Site Preparation on Mercury Mobilization and Methylation
och
Filosofie doktor Tim Horstkotte, Umeå universitet, för sin avhandling Congested Landscapes: Social-Ecological Interactions Between Forestry and Reindeer Husbandry.

2013

Veterinärmedicine doktor Ingrid Ljungvall vid Sveriges Lantbruksuniversitet för sin avhandling The Left Ventricle in Dogs with Myxomatous Mitral Valve Disease
och
Filosofie doktor Victor Johansson, också vid Sveriges Lantbruksuniversitet, för sin avhandling Distribution and Persistence of Epiphyte Metapopulations in Dynamic Landscapes.

2012

FD Martin Andersson, SLU Alnarp, för hans avhandling Olfaction in the Spruce Beetle Ips typographus.
och
FD Anna Zachrisson, Umeå universitet, för hennes avhandling Commons Protected for or from the People.

2011

FD Fernando Saravia, SLU, Uppsala, för avhandlingen Cryopreservation of Boar Semen.
och
FD Sofia Trattner, SLU, Uppsala, för avhandlingen Quality of Lipids in Fish Fed Vegetable Oils.

2010

FD Therese Bjärstig: En gemensam europeisk skogspolitik: en integrationsteoretisk studie av ett politikområde på tillväxt
FD Johan Spens: Using GIS to predict landscape-scale establishment and extinctinctions of lacustrine salmonids

2009

FD Sabine G. Göttlicher
FD Helena Hansson

2008

FD Ulrika Jönsson Belyazid
FD Andrea Hinas

2007

SkogD Johan Lindeberg

2006

SkogD Erik Hellberg

2005

AgrD Alastair Ross

2004

FD Olle Hjerne
VMD Ann Lindberg

2003

AgrD Örjan Carlborg
FD Per Eliasson

2002

SkogD Anna Ringvall
VMD Håkan Andersson

2001

AgrD Lena Holm
FD Ann-Sofie Morén

2000

Ingen utdelning

1999

AgrD Johan Arvidsson
SkogD Mats Nilsson

1998

FD Sanna Black Samuelsson
VMD Jens Häggström


Yttrande över Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029

Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029 har remitterats av Naturvårdsverket och KSLA har lämnat synpunkter på remissversionen.

2021 – Ett händelserikt år

9/12: Sammankomst för ledamöter. KSLA:s ledamöter bidrar med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer och nätverk. Här presenterar de 16 nya svenska ledamöterna sig.

Går det att mäta kolinlagring i åkermarken?

2/12: Åkermarken lyfts fram som en viktig möjlig kolsänka. KSLA:s Kommitté för markkol och klimatnytta arrangerar tillsammans med Jordbruksverket och Greppa Näringen in till…

Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

13/12: Teknikkommittén diskuterar fyra förslag i sin slutrapport och syftet är att stimulera till nationell dialog kring teknik för de gröna näringarna.