Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond kan utdelas belöning – penningsumma och diplom – till person, som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna och/eller därtill knuten verksamhet. Det är viktigt att såväl god grundvetenskap som praktisk tillämpbarhet beaktats.

Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1980.

Årets utlysning finns längst ned på sidan.
Utlysningstiden gick ut 15 april 2020.

*******************************************************************

2020

Vet.med.dr Denise Laskowski, Uppsala,
för hennes avhandling Insulin and the early bovine embryo (Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala), där hon har genomfört omfattande studier av hur insulin påverkar nötkreatursembryon, studier som har givit ökad förståelse för mekanismerna bakom nedsatt fruktsamhet hos nötkreatur, orsakad av metabolisk obalans.

och

Fil.dr William Lidberg, Vännäs,
för hans avhandling Digital wet areas mapping (Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå), där han innovativt och med ny teknik har tagit fram detaljerade markfuktskartor, användbara vid skoglig planering för skydd av vattendrag och biologiskt viktiga miljöer.

Denise Laskowski har i sitt avhandlingsarbete tagit sig an nedsatt fruktsamhet hos nötkreatur. Detta ökande problem i mjölkkobesättningar kan drabba både feta kvigor och mjölkkor som inte klarar energiförsörjningen när mjölkproduktionen startar. Hon har undersökt insulinets betydelse för embryoutvecklingen, då insulin är ett viktigt hormon vars koncentration i blodet ändras vid såväl energibrist som överskott av energi. Vid undersökningarna av embryon har två nivåer av insulin använts. I en serie undersökningar med ett flertal avancerade metoder har Denise Laskowski kunnat visa att insulin har påtagliga negativa effekter på nötkreatursembryon, effekter som hjälper till att förklara vad som kan ligga bakom en sämre embryoöverlevnad hos kor i metabolisk obalans. Denise Laskowskis arbete är av komparativt intresse, bland annat då insulin tillsätts som tillväxtfaktor vid provrörsbefruktning hos människa. Avhandlingen kan ses som ett viktigt steg för att etablera en in vitro-modell för studier av metabolisk obalans och utgör en bas för fortsatt forskning rörande detta tillstånd.

William Lidbergs avhandling tar upp ett för skoglig planering stort miljö- och hållbarhetsproblem, nämligen hur körskador ska undvikas i fuktiga miljöer. Körskador medför sämre vattenkvalité till exempel genom upprivning av sediment och ökade kvicksilverhalter. Små vattendrag och fuktiga miljöer är svåra att identifiera med dagens teknik och saknas ofta helt på dagens kartor. William Lidberg har innovativt och med ny teknik utvecklat maskininlärning där han kombinerat olika databaser och modeller och har därigenom kunnat förutsäga markfukt med hög träffsäkerhet. De nya kartorna är relativt billiga att producera och kan användas för att i detalj planera skogsbruk nära vatten. William Lidbergs forskningsinsats ger därmed bättre möjligheter att optimera överfarter och minimera körskador till skydd av vattendrag och biologiskt viktiga miljöer.

2019

Agronomie doktor Sandra Lindström, Tomelilla och SLU Uppsala,
för hennes avhandling Insect Pollination of Oilseed Rape. Sandra Lindström har på ett imponerande sätt genomfört fält- och experimentbaserade studier av pollinerande insekters inverkan på skördeutfall av raps.

2018

Filosofie doktor Simon Forsberg, Uppsala och Uppsala universitet,
för hans avhandling Complex Trait Genetics Beyond Additivity,
samt
Teknologie doktor Magnus Rudolfsson, Umeå och SLU Umeå,
för hans avhandling Characterization and Densification of Carbonized Lignocellulosic Biomass.

2017

till Skog doktor Mattias Eriksson, Njurunda och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå,
för hans avhandling Developing Client-Supplier Alignment in Swedish Wood Supply,
samt
till Veterinärmedicine doktor Jenny Larsson, Uppsala och Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, för hennes avhandling Neonatal Porcine Diarrhoea, Aspects on Aetiology and Pathology.

2016

till Veterinärmedicine doktor Jonas Malmsten, för hans avhandling Reproduction and Health of Moose in Southern Sweden,
samt
till Filosofie doktor Mikael Thyrel, för hans avhandling Spectroscopic Characterization of Lignocellulosic Biomass.

2015

till Agronomie doktor Anna Berlin, SLU, för sin avhandling Population Biology of Puccinia graminis – Implications for the Epidemiology and Control of Stem Rust
samt
till Teknologie doktor Eva Lindberg, SLU, för sin avhandling Estimation of Canopy Structure and Individual Trees from Laser Scanning Data.

2014

Filosofie doktor Karin Eklöf, Sveriges Lantbruksuniversitet, för sin avhandling Effects of Stump Harvesting and Site Preparation on Mercury Mobilization and Methylation
och
Filosofie doktor Tim Horstkotte, Umeå universitet, för sin avhandling Congested Landscapes: Social-Ecological Interactions Between Forestry and Reindeer Husbandry.

2013

Veterinärmedicine doktor Ingrid Ljungvall vid Sveriges Lantbruksuniversitet för sin avhandling The Left Ventricle in Dogs with Myxomatous Mitral Valve Disease
och
Filosofie doktor Victor Johansson, också vid Sveriges Lantbruksuniversitet, för sin avhandling Distribution and Persistence of Epiphyte Metapopulations in Dynamic Landscapes.

2012

FD Martin Andersson, SLU Alnarp, för hans avhandling Olfaction in the Spruce Beetle Ips typographus.
och
FD Anna Zachrisson, Umeå universitet, för hennes avhandling Commons Protected for or from the People.

2011

FD Fernando Saravia, SLU, Uppsala, för avhandlingen Cryopreservation of Boar Semen.
och
FD Sofia Trattner, SLU, Uppsala, för avhandlingen Quality of Lipids in Fish Fed Vegetable Oils.

2010

FD Therese Bjärstig: En gemensam europeisk skogspolitik: en integrationsteoretisk studie av ett politikområde på tillväxt
FD Johan Spens: Using GIS to predict landscape-scale establishment and extinctinctions of lacustrine salmonids

2009

FD Sabine G. Göttlicher
FD Helena Hansson

2008

FD Ulrika Jönsson Belyazid
FD Andrea Hinas

2007

SkogD Johan Lindeberg

2006

SkogD Erik Hellberg

2005

AgrD Alastair Ross

2004

FD Olle Hjerne
VMD Ann Lindberg

2003

AgrD Örjan Carlborg
FD Per Eliasson

2002

SkogD Anna Ringvall
VMD Håkan Andersson

2001

AgrD Lena Holm
FD Ann-Sofie Morén

2000

Ingen utdelning

1999

AgrD Johan Arvidsson
SkogD Mats Nilsson

1998

FD Sanna Black Samuelsson
VMD Jens Häggström

Utlysning 2020