Landsbygdsstipendiet

Akademiens stipendium för framstående insatser till gagn för landsbygdens utveckling delas ut till person, som genom sin verksamhet har bidragit till att varaktigt förbättra förutsättningarna för en positiv utveckling på landsbygden med fokus främst på förbättrade förutsättningar för landsbygdsföretagande. Verksamheten ska företrädesvis ha inriktning mot utvecklingen av de mindre lantbruksföretagen. Mottagarens verksamhet kan ha bedrivits såväl lokalt eller regionalt som nationellt.

 


Landsbygdsstipendiet delas ut ur Stiftelsen Hem i Sverige-fonden och utgörs av ett diplom och en penningsumma, avsedd att användas främst för studieresor som gagnar utveckling och företagande på landsbygden.

Stipendiet kan delas ut årligen och delades för första gången ut år 1998.

Dags att nominera mottagare av Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare 2025. Nomineringen ska vara inne senast den 15 april 2024.
Till årets utlysning av Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare.
Till sidan med förslagsformulär och utlysnings-PM.


2024

Agronom Karin Granström, Karlstad,
för hennes arbete som husdjursrådgivare, som präglas av bred kunskap och god förmåga att engagera olika aktörer för att utveckla landsbygden och dess företagare i nya banor.

Som rådgivare vid Hushållningssällskapet i Värmland har Karin Granström främst arbetat med frågor kring nötkötts- och lammproduktion. Hennes insatser präglas av bred kunskap och stort engagemang. Hon är en eldsjäl i sin yrkesutövning som genomfört många projekt med syftet att ge producenter vidare nätverk för försäljning såväl som utbyte med varandra, t ex genom producentföreningen Lamm i Värmland, Nätverk för livsmedelsproduktion i Värmland, Fårfesten i Kil. Projekten har lett till bestående positiva resultat och utveckling i landsbygdens branscher. Hon har också författat facklitteratur och broschyrer som fått stor spridning. Karin Granström har en förmåga att se vad som behöver göras och engagera kollegor och landsbygdsföretagare för att öka samarbetet, få saker att hända och nå gemensamma mål för att utveckla landsbygden och dess företagare. Karin Granström är en person som gör skillnad genom osjälviska och betydelsefulla handlingar både i vardagen och i sin profession.


2023

Ingen utdelning.


2022

Senior projektledare Susanne Paulsson, Eldsberga,
för hennes långvariga insatser som kreativ och entreprenöriell rådgivare och för det engagemang för landsbygden hon visat i nyskapande projekt.


2021

Lantmästare Anita Persson, Hörby.
Anita Persson har ett mångårigt och stort engagemang för hållbar livsmedelsproduktion. Hon har genom sin initiativkraft och sin förmåga att skapa nätverk med såväl universitet och myndigheter som olika livsmedelskluster ökat intresset för de gröna näringarna och bidragit till en positiv utveckling för många lantbruksföretag och därmed också för en levande landsbygd.


2020

till landsbygdsföretagare Esbjörn Olofsson, Hammerdal,
som med engagemang och framtidstro under lång tid varit en drivande utvecklingskraft för de gröna näringarna i Jämtlands län.


2019

till landsbygdsrådgivare Kirsten Jensen, Lundsbrunn,
för att hon med tydligt företagarperspektiv gör det möjligt, även för små företagare, att med hållbarhet och lönsamhet som mål producera och förädla trädgårdsgrödor utifrån lokala förutsättningar.


2018

till landsbygdsutvecklare Simon Jonegård, Bankeryd,
som bidragit till samarbeten bl.a. i biosfärområdet Östra Vätterbranterna som stärkt jordbrukares lönsamhet och förståelsen för jordbrukarnas betydelse för ett långsiktigt hållbart brukande.


2017

till Christina Milén Jacobsson, Brålanda, för hennes arbete med utveckling av landsbygden, dess företag och medborgare. Christina Milén Jacobsson har lett en lång rad olika projekt och verksamheter som lyft fram, utvecklat och drivit landsbygdens frågor. Outtröttligt förmår hon inspirera, engagera och utveckla individer, företag och organisationer.


2016

Lantmästare Bengt Larsson för hans långa arbete med landsbygds- och företagsutveckling i Värmland. På sitt inspirerande sätt har Bengt Larsson fått människor att lyssna och gå till handling.


2015

Lantmästare Henrik Andersson för hans arbete med utveckling och genomförande av det regionala landsbygdsprogrammet i Skåne. Henrik Andersson har visat stor idérikedom, initiativkraft och stort engagemang och har härigenom på ett positivt och oegennyttigt sätt verkningsfullt bidragit till utvecklingen på landsbygden.


2014

Stipendiet delades inte ut.


2013

Lantbrukare Gunnar Bendelin för hans enastående engagemang för landsbygdsutveckling.


2012

Landsbygdsrådgivare Yvette Bårring, Bjärred, för hennes engagerade och framgångsrika rådgivningsgärning för landsbygdsföretagare.


2011

Stipendiet delades inte ut.


2010

till lantmästare Birgitta Andersson, för hennes inspirerande arbete för landsbygdens utveckling.


2009

till landsbygdsutvecklare Charlotta Heimersson, för att hon pragmatiskt och praktiskt har lyft upp landsbygdsfrågorna och tydligt bidragit till att landsbygdens möjligheter och behov beaktas i regionala tillväxtprogram. Hon är mycket villig att dela med sig av erfarenheter samt att ta och ge argument för att stimulera entreprenörer att delta i det nationella landsbygdsprogrammet.


2008

till konsult Erik Sundkvist, Miljöskolan Sorsele, för att han som i Erik Axel Karlfeldts välkända rader ”talar med bönder på bönders vis och med lärde män på latin”. Han rör sig lika självklart i teoriernas värld som i landsbygdens verklighet.


2007

till Landsbygdsrådgivare Riina Noodapera, för hennes mångåriga, kompetenta och engagerade arbete för landsbygdens utveckling, särskilt hennes insatser för kvinnligt företagande inom hantverk, turism, mat, lokal livsmedelsförädling och kultur.


2006

till landsbygdsutvecklare Hans-Erik Näslund, för en lång engagerad insats som landsbygdsutvecklare i Västernorrland inte bara i ord utan även i handling då en idrottsklubb blivit ett framgångsrikt utvecklingsnav för start och drift av industrihus, turistverksamhet, visfestival, utvecklingsbolag, skola med mera.


2005

till landsbygdsutvecklare Bengt Håkansson, för att på ett oegennyttigt sätt ha bidragit till landsbygdens utveckling genom att samla många aktörers gemensamma krafter i olika utvecklingsprojekt.


2004

till Lantmästare Roger Uddståhl, för ett kreativt och framgångsrikt arbete som teknikförmedlare och affärsutvecklare för att stärka småföretag på landsbygden.


2003

till landsbygdsutvecklare Åke Adriansson, för att ha stärkt unga människor i företagande på landsbygden genom utveckling av en ny metod som innebär stöd till lokal utveckling och enskilda entreprenörer samt utbildning av politiker och tjänstemän.


2002

till handläggare Siv Olsson, för personligt engagemang och handlingskraft för utveckling av service och kompetens på landsbygden och för att i Jämtland ha gått i bräschen för många nya arbetssätt som nu genom branschorganisationer och myndigheter sprids på riksnivå.


2001

till Landsbygdsrådgivare Ingrid Gustafson, för hennes oförtröttliga arbete att skapa tillväxt och utveckling på landsbygden i Västerbotten. Genom utbildning, rådgivning, entusiasm och en finstämd känsla för småföretagarnas villkor och behov har hon lyckats få dem att växa både som människor och företagare.


2000

till landsbygdsrådgivare Gösta Olsson, för stort engagemang för människor och människors villkor kombinerat med idérikedom för framsynt utveckling av företagande, service och trivsel på landsbygden.


1999

till lantmästare Eric Andersson.


1998

till agronom Magdalena Petersson.Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

KSLA har yttrat sig om betänkandet ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport”

EU-kommissionens betänkande har remitterats av Jordbruksverket.

KSLA Koncentrerar Östersjökommittén

Östersjökommitténs sammanfattning av sitt arbete perioden januari 2020–juni 2023.