Landsbygdsstipendiet

Akademiens stipendium för framstående insatser till gagn för landsbygdens utveckling delas ut till person, som genom sin verksamhet har bidragit till att varaktigt förbättra förutsättningarna för en positiv utveckling på landsbygden med fokus främst på förbättrade förutsättningar för landsbygdsföretagande. Verksamheten ska företrädesvis ha inriktning mot utvecklingen av de mindre lantbruksföretagen. Mottagarens verksamhet kan ha bedrivits såväl lokalt eller regionalt som nationellt.

 


Landsbygdsstipendiet delas ut ur Stiftelsen Hem i Sverige-fonden och utgörs av ett diplom och en penningsumma, avsedd att användas främst för studieresor som gagnar utveckling och företagande på landsbygden.

Stipendiet kan delas ut årligen och delades för första gången ut år 1998. Akademiledamöter och andra kan nominera. Nomineringar ska vara inne senast den 15 april, se bifogad pdf. Nominering sker på denna blankett.


2022

Senior projektledare Susanne Paulsson, Eldsberga,
för hennes långvariga insatser som kreativ och entreprenöriell rådgivare och för det engagemang för landsbygden hon visat i nyskapande projekt.

Susanne Paulsson har arbetat med landsbygdsutveckling i närmare 25 år, främst i Halland. Hon har arbetat inom såväl regionen som länsstyrelsen och på kommunal nivå. Idag arbetar hon med en omfattande verksamhet vid Hushållningssällskapet i Halland. Hennes arbete har framför allt gällt näringslivs- och företagsutveckling, inom både jordbruk och annat landsbygdsföretagande. Frågor om turism och lokal livsmedelsproduktion, men också service, markanvändning och infrastruktur har varit delar av arbetet. På senare år har innovation inom jordbruk och livsmedelsförädling kommit alltmer i fokus. Susanne Paulsson har ett brett nätverk även utanför den gröna näringen som hon drar nytta av i arbetet för att stärka konkurrenskraft och nyskapande verksamheter på landsbygden. Hon har förmåga att både framgångsrikt skriva högkvalitativa projektansökningar, och samtidigt vara en mycket uppskattad rådgivare som brinner för det företagsnära. Susanne Paulsson är kreativ och entreprenöriell – det är henne man ringer om man vill utveckla idéer.


2021

Lantmästare Anita Persson, Hörby.
Anita Persson har ett mångårigt och stort engagemang för hållbar livsmedelsproduktion. Hon har genom sin initiativkraft och sin förmåga att skapa nätverk med såväl universitet och myndigheter som olika livsmedelskluster ökat intresset för de gröna näringarna och bidragit till en positiv utveckling för många lantbruksföretag och därmed också för en levande landsbygd.

2020

till landsbygdsföretagare Esbjörn Olofsson, Hammerdal,
som med engagemang och framtidstro under lång tid varit en drivande utvecklingskraft för de gröna näringarna i Jämtlands län.

2019

till landsbygdsrådgivare Kirsten Jensen, Lundsbrunn,
för att hon med tydligt företagarperspektiv gör det möjligt, även för små företagare, att med hållbarhet och lönsamhet som mål producera och förädla trädgårdsgrödor utifrån lokala förutsättningar.

2018

till landsbygdsutvecklare Simon Jonegård, Bankeryd,
som bidragit till samarbeten bl.a. i biosfärområdet Östra Vätterbranterna som stärkt jordbrukares lönsamhet och förståelsen för jordbrukarnas betydelse för ett långsiktigt hållbart brukande.

2017

till Christina Milén Jacobsson, Brålanda, för hennes arbete med utveckling av landsbygden, dess företag och medborgare. Christina Milén Jacobsson har lett en lång rad olika projekt och verksamheter som lyft fram, utvecklat och drivit landsbygdens frågor. Outtröttligt förmår hon inspirera, engagera och utveckla individer, företag och organisationer.

2016

Lantmästare Bengt Larsson för hans långa arbete med landsbygds- och företagsutveckling i Värmland. På sitt inspirerande sätt har Bengt Larsson fått människor att lyssna och gå till handling.

2015

Lantmästare Henrik Andersson för hans arbete med utveckling och genomförande av det regionala landsbygdsprogrammet i Skåne. Henrik Andersson har visat stor idérikedom, initiativkraft och stort engagemang och har härigenom på ett positivt och oegennyttigt sätt verkningsfullt bidragit till utvecklingen på landsbygden.

2014

Stipendiet delades inte ut.

2013

Lantbrukare Gunnar Bendelin för hans enastående engagemang för landsbygdsutveckling.

2012

Landsbygdsrådgivare Yvette Bårring, Bjärred, för hennes engagerade och framgångsrika rådgivningsgärning för landsbygdsföretagare.

2011

Stipendiet delades inte ut.

2010

till lantmästare Birgitta Andersson, för hennes inspirerande arbete för landsbygdens utveckling.

2009

till landsbygdsutvecklare Charlotta Heimersson, för att hon pragmatiskt och praktiskt har lyft upp landsbygdsfrågorna och tydligt bidragit till att landsbygdens möjligheter och behov beaktas i regionala tillväxtprogram. Hon är mycket villig att dela med sig av erfarenheter samt att ta och ge argument för att stimulera entreprenörer att delta i det nationella landsbygdsprogrammet.

2008

till konsult Erik Sundkvist, Miljöskolan Sorsele, för att han som i Erik Axel Karlfeldts välkända rader ”talar med bönder på bönders vis och med lärde män på latin”. Han rör sig lika självklart i teoriernas värld som i landsbygdens verklighet.

2007

till Landsbygdsrådgivare Riina Noodapera, för hennes mångåriga, kompetenta och engagerade arbete för landsbygdens utveckling, särskilt hennes insatser för kvinnligt företagande inom hantverk, turism, mat, lokal livsmedelsförädling och kultur.

2006

till landsbygdsutvecklare Hans-Erik Näslund, för en lång engagerad insats som landsbygdsutvecklare i Västernorrland inte bara i ord utan även i handling då en idrottsklubb blivit ett framgångsrikt utvecklingsnav för start och drift av industrihus, turistverksamhet, visfestival, utvecklingsbolag, skola med mera.

2005

till landsbygdsutvecklare Bengt Håkansson, för att på ett oegennyttigt sätt ha bidragit till landsbygdens utveckling genom att samla många aktörers gemensamma krafter i olika utvecklingsprojekt.

2004

till Lantmästare Roger Uddståhl, för ett kreativt och framgångsrikt arbete som teknikförmedlare och affärsutvecklare för att stärka småföretag på landsbygden.

2003

till landsbygdsutvecklare Åke Adriansson, för att ha stärkt unga människor i företagande på landsbygden genom utveckling av en ny metod som innebär stöd till lokal utveckling och enskilda entreprenörer samt utbildning av politiker och tjänstemän.

2002

till handläggare Siv Olsson, för personligt engagemang och handlingskraft för utveckling av service och kompetens på landsbygden och för att i Jämtland ha gått i bräschen för många nya arbetssätt som nu genom branschorganisationer och myndigheter sprids på riksnivå.

2001

till Landsbygdsrådgivare Ingrid Gustafson, för hennes oförtröttliga arbete att skapa tillväxt och utveckling på landsbygden i Västerbotten. Genom utbildning, rådgivning, entusiasm och en finstämd känsla för småföretagarnas villkor och behov har hon lyckats få dem att växa både som människor och företagare.

2000

till landsbygdsrådgivare Gösta Olsson, för stort engagemang för människor och människors villkor kombinerat med idérikedom för framsynt utveckling av företagande, service och trivsel på landsbygden.

1999

till lantmästare Eric Andersson.

1998

till agronom Magdalena Petersson.


What is a sustainable diet? The protein shift – challenges and opportunities

9 Nov: In this seminar we address nutritional, environmental, and political aspects of producing plant-based proteins and foods, and discuss possible paths forward to…

KSLA-podden 19: Möjligheter och begränsningar med fjärranalys för kartering av skogsskador, del 1

KSLA-podden nr 19: Fjärranalys är ett samlingsnamn för tekniker som avbildar jordytan med sensorer placerade på satelliter, flygplan, drönare eller fordon. Exempel på sensorer…

Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

8/12: Dagen är avsedd att på ett avspänt sätt välkomna de nya svenska ledamöterna in i akademiens arbete och gemenskap.

Kompetensförsörjning – nyckelfråga för utveckling av livsmedelsproduktion i Sverige

27/10: Biologiska resurser ska hanteras i ett hållbart system inom primärproduktion, förädling och försäljning och för detta krävs kompetens på olika nivåer. Kommittén för…