Belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning

Ur Stiftelsen Nanna Bergmansons, f. Wirén, fond kan utdelas belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning.

Penningsumma och diplom delas ut till person som under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt förmedlat kunskap inom de areella näringarna vid universitet/högskola.

Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1985.

Årets utlysning finns längst ned på sidan.
Nominera senast 15 april 2020.

**********************************************************************

2020

Professor Sigrid Agenäs, Hemse,
för att hon med vetenskaplighet i fokus, med kreativitet och stort engagemang framgångsrikt undervisat och handlett agronomstudenter och forskarstuderande inom laktationsbiologi och mjölkproduktion.

Sigrid Agenäs belönas för att hon framgångsrikt under många år undervisat på såväl grund- som forskarutbildningsnivå inom laktationsbiologi och mjölkproduktion vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård på SLU. På master- och doktorandnivå har hon också arbetat internationellt inom Erasmusprogram och Sida-projekt.

Som kursledare och lärare är Sigrid Agenäs kunnig, kreativ och synnerligen engagerad vad gäller studenternas individuella utveckling. Hennes undervisning är varierad och innehåller både teoretiska och praktiska moment och den får genomgående stor uppskattning av studenterna. Sigrid Agenäs har alltid vetenskaplighet i fokus och stimulerar studenterna till kritiskt tänkande och fördjupad förståelse av ämnet. På doktorandnivå kännetecknas handledningen också av god struktur, diskussioner om uppsatta mål och stöd för studenterna att utvecklas till självständiga forskare.

Sigrid Agenäs är också engagerad i strategiska undervisningsfrågor på olika nivåer, och bidrar ofta med konstruktiva förslag och i genomförande av förändringsarbete.

2019

Docent Per Magnus Ekö, Lomma,
för att han inom SLU Alnarp och i samarbete med ett antal europeiska skogsfakulteter utvecklat innovativa former för undervisningen inom sydsvenskt skogsbruk, framför allt inom mastersprogrammet Euroforester.

2018

Universitetslektor Allan Gunnarsson, Södra Sandby,
för hans betydelsefulla insats för utbildning med koppling till landskap, hantverk och utomhuspedagogik inom landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna vid SLU i Alnarp.

2017

till agronom Anna-Lena Holgersson, Alunda,
för hennes framgångsrika pedagogiska ledarskap inom hippologutbildningen, som har haft avgörande betydelse för utvecklingen av det komplexa utbildningsprogrammets kvalitet.

2016

till professor Per G Berg för hans engagerade arbete med att föra ut kunskaper för uthålligt samhällsbyggande och hållbar utveckling, nationellt och internationellt.

2015

till universitetslektor Maria Andersson för hennes innovativa arbete som pedagogisk ledare och lärare med fokus på studenternas lärande genom utmaningar, verklighetsanknytning och aktualitet i undervisningen.

2014

till universitetslektor Cecilia Mark-Herbert för sin innovativa pedagogik och enastående förmåga att skapa goda förutsättningar för lärande samt bemöta och motivera studenter utifrån deras olika bakgrund.

2013

Professor Krister Sällvik för att med moderna pedagogiska metoder ha entusiasmerat och bibringat studenter kunskaper och metoder för att optimera helheten vid utformning av byggnader för animalieproduktion.

2012

Universitetsadjunkt Catharina Alwall Svennefelt, SLU Alnarp, för hennes på beteendevetenskaplig grund utvecklade undervisning i ledarskap och organisation
och
Professor Lotta Rydhmer, SLU Uppsala, för hennes strategiska utveckling av undervisningen där studenternas aktiva inlärning sätts i centrum.

2011

Ingen utdelning

2010

Adjunkt Thomas Appelqvist, för hans framgångsrika undervisning i naturresursförvaltning och miljörätt.

2009

Forskningsassistent Hanna Astner

2008

SkogD Johnny Schimmel

2007

FD Sverker C. Jagers
FD Henrik Hammar
Universitetslektor och docent Carl Henrik Lyttkens

2006

Professor Pär Gustafsson

2005

FD Nils Trowald

2004

Docent Lennart Salomonsson

2003

Docent Marie Bengtsson
Docent Henrik Kylin

2002

Universitetslektor Lena Jonsell

2001

Universitetslektor Lena Andersson Eklund

2000

Ingen utdelning

1999

Docent Kristina Forslund

1998

FD Stefan Knight

Utlysning 2020