Belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning

Ur Stiftelsen Nanna Bergmansons, f. Wirén, fond kan utdelas belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning.

Penningsumma och diplom delas ut till person som under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt förmedlat kunskap inom de areella näringarna vid universitet/högskola.


Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1985.

Akademiledamöter och andra har rätt att nominera kandidater.


2022

Universitetsadjunkt Jonatan Leo, Lund, som under sin aktiva lärargärning på ett konstruktivt, pedagogiskt medvetet och inkännande sätt bidragit till att utforma och utveckla dagens trädgårdsutbildningar vid SLU. Han har skapat engagemang för ämnen som traditionellt sett inte har legat i fokus för studenternas intressen, till gagn för en framtida generation verksam inom de areella näringarna.

Jonatan Leo har skapat engagemang och nyfikenhet för ämnen som traditionellt sett inte har legat i fokus för studenternas intressen vid SLU Alnarp. Jonatan utvecklade under sin tid som aktiv doktorand nya (och befintliga) kurser och pedagogiska metoder, till gagn för en framtida generation verksam inom de areella näringarna. Ett talande exempel är kursen ”Rumsväxter” som rönt mycket stort intresse. Under en period med omfattande och uppskattad undervisning inom ämnena botanik och växtfysiologi, samt egen forskning inom ämnet växtsystematik, har Jonatan Leo medverkat till att sprida information rörande SLU:s verksamhet bl.a. som guide för Trädgårdslaboratoriet. Han har även visat förmåga att engagera sig i formaliserad strategisk utbildningsadministration. Jonatan Leo är därför en mycket god representant för en yngre generation av lärare/forskare med förmåga att skapa intresse för, och förmedla kunskap om, de areella näringarna såväl inom som utanför universitetet.


2021

Forskningsledare Kristina Ascárd, Södra Sandby,
som under sin aktiva lärargärning på ett konstruktivt, pedagogiskt medvetet och inkännande sätt bidragit till att utforma och utveckla dagens Lantmästarprogram samt masterprogrammet Agroecology. Kristina Ascárd har under sin yrkesverksamma tid vid SLU Alnarp engagerat sig i studenternas personliga utveckling och bidragit till att programmets innehåll och utformning kunnat möta utmaningarna inom de gröna näringarna.

2020

Professor Sigrid Agenäs, Hemse,
för att hon med vetenskaplighet i fokus, med kreativitet och stort engagemang framgångsrikt undervisat och handlett agronomstudenter och forskarstuderande inom laktationsbiologi och mjölkproduktion.

2019

Docent Per Magnus Ekö, Lomma,
för att han inom SLU Alnarp och i samarbete med ett antal europeiska skogsfakulteter utvecklat innovativa former för undervisningen inom sydsvenskt skogsbruk, framför allt inom mastersprogrammet Euroforester.

2018

Universitetslektor Allan Gunnarsson, Södra Sandby,
för hans betydelsefulla insats för utbildning med koppling till landskap, hantverk och utomhuspedagogik inom landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna vid SLU i Alnarp.

2017

till agronom Anna-Lena Holgersson, Alunda,
för hennes framgångsrika pedagogiska ledarskap inom hippologutbildningen, som har haft avgörande betydelse för utvecklingen av det komplexa utbildningsprogrammets kvalitet.

2016

till professor Per G Berg för hans engagerade arbete med att föra ut kunskaper för uthålligt samhällsbyggande och hållbar utveckling, nationellt och internationellt.

2015

till universitetslektor Maria Andersson för hennes innovativa arbete som pedagogisk ledare och lärare med fokus på studenternas lärande genom utmaningar, verklighetsanknytning och aktualitet i undervisningen.

2014

till universitetslektor Cecilia Mark-Herbert för sin innovativa pedagogik och enastående förmåga att skapa goda förutsättningar för lärande samt bemöta och motivera studenter utifrån deras olika bakgrund.

2013

Professor Krister Sällvik för att med moderna pedagogiska metoder ha entusiasmerat och bibringat studenter kunskaper och metoder för att optimera helheten vid utformning av byggnader för animalieproduktion.

2012

Universitetsadjunkt Catharina Alwall Svennefelt, SLU Alnarp, för hennes på beteendevetenskaplig grund utvecklade undervisning i ledarskap och organisation
och
Professor Lotta Rydhmer, SLU Uppsala, för hennes strategiska utveckling av undervisningen där studenternas aktiva inlärning sätts i centrum.

2011

Ingen utdelning

2010

Adjunkt Thomas Appelqvist, för hans framgångsrika undervisning i naturresursförvaltning och miljörätt.

2009

Forskningsassistent Hanna Astner

2008

SkogD Johnny Schimmel

2007

FD Sverker C. Jagers
FD Henrik Hammar
Universitetslektor och docent Carl Henrik Lyttkens

2006

Professor Pär Gustafsson

2005

FD Nils Trowald

2004

Docent Lennart Salomonsson

2003

Docent Marie Bengtsson
Docent Henrik Kylin

2002

Universitetslektor Lena Jonsell

2001

Universitetslektor Lena Andersson Eklund

2000

Ingen utdelning

1999

Docent Kristina Forslund

1998

FD Stefan Knight


What is a sustainable diet? The protein shift – challenges and opportunities

9 Nov: In this seminar we address nutritional, environmental, and political aspects of producing plant-based proteins and foods, and discuss possible paths forward to…

KSLA-podden 19: Möjligheter och begränsningar med fjärranalys för kartering av skogsskador, del 1

KSLA-podden nr 19: Fjärranalys är ett samlingsnamn för tekniker som avbildar jordytan med sensorer placerade på satelliter, flygplan, drönare eller fordon. Exempel på sensorer…

Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

8/12: Dagen är avsedd att på ett avspänt sätt välkomna de nya svenska ledamöterna in i akademiens arbete och gemenskap.

Kompetensförsörjning – nyckelfråga för utveckling av livsmedelsproduktion i Sverige

27/10: Biologiska resurser ska hanteras i ett hållbart system inom primärproduktion, förädling och försäljning och för detta krävs kompetens på olika nivåer. Kommittén för…