Belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning

Ur Stiftelsen Nanna Bergmansons, f. Wirén, fond kan utdelas belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning.

Penningsumma och diplom delas ut till person som under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt förmedlat kunskap inom de areella näringarna vid universitet/högskola.

Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1985.

**********************************************************************

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning 2019

Docent Per Magnus Ekö, Lomma, för att han inom SLU Alnarp och i samarbete med ett antal europeiska skogsfakulteter utvecklat innovativa former för undervisningen inom sydsvenskt skogsbruk, framför allt inom mastersprogrammet Euroforester.

Per Magnus Ekö har under 30 år undervisat i sydsvensk skog på jägmästarlinjen vid SLU i Alnarp och framgångsrikt utvecklat nya former för undervisningen i fält och över internet. Han har ansvarat för och utvecklat den internationella skogliga masterutbildningen Euroforester. I utbildningen har han utvecklat en pedagogik som innebär aktivt lärande genom arbete, både självständigt och i grupper och med skriftliga och muntliga presentationer. Studenterna har haft olika bakgrund, vilket Per Magnus Ekö nyttjat i undervisningen. Sedan starten för 15 år sedan har ca 500 studenter genomgått utbildningen i Alnarp. De har skapat ett alumninätverk som har regelbundna träffar och där Per Magnus Ekö är den naturliga centralgestalten. Nätverket har utvecklats till en gränsöverskridande viktig samverkansplattform inom skogsbruket i Europa.

2018

Universitetslektor Allan Gunnarsson, Södra Sandby,
för hans betydelsefulla insats för utbildning med koppling till landskap, hantverk och utomhuspedagogik inom landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna vid SLU i Alnarp.

2017

till agronom Anna-Lena Holgersson, Alunda, för hennes framgångsrika pedagogiska ledarskap inom hippologutbildningen, som har haft avgörande betydelse för utvecklingen av det komplexa utbildningsprogrammets kvalitet.

2016

till professor Per G Berg för hans engagerade arbete med att föra ut kunskaper för uthålligt samhällsbyggande och hållbar utveckling, nationellt och internationellt.

2015

till universitetslektor Maria Andersson för hennes innovativa arbete som pedagogisk ledare och lärare med fokus på studenternas lärande genom utmaningar, verklighetsanknytning och aktualitet i undervisningen.

2014

till universitetslektor Cecilia Mark-Herbert för sin innovativa pedagogik och enastående förmåga att skapa goda förutsättningar för lärande samt bemöta och motivera studenter utifrån deras olika bakgrund.

2013

Professor Krister Sällvik för att med moderna pedagogiska metoder ha entusiasmerat och bibringat studenter kunskaper och metoder för att optimera helheten vid utformning av byggnader för animalieproduktion.

2012

Universitetsadjunkt Catharina Alwall Svennefelt, SLU Alnarp, för hennes på beteendevetenskaplig grund utvecklade undervisning i ledarskap och organisation
och
Professor Lotta Rydhmer, SLU Uppsala, för hennes strategiska utveckling av undervisningen där studenternas aktiva inlärning sätts i centrum.

2011

Ingen utdelning

2010

Adjunkt Thomas Appelqvist, för hans framgångsrika undervisning i naturresursförvaltning och miljörätt.

2009

Forskningsassistent Hanna Astner

2008

SkogD Johnny Schimmel

2007

FD Sverker C. Jagers
FD Henrik Hammar
Universitetslektor och docent Carl Henrik Lyttkens

2006

Professor Pär Gustafsson

2005

FD Nils Trowald

2004

Docent Lennart Salomonsson

2003

Docent Marie Bengtsson
Docent Henrik Kylin

2002

Universitetslektor Lena Jonsell

2001

Universitetslektor Lena Andersson Eklund

2000

Ingen utdelning

1999

Docent Kristina Forslund

1998

FD Stefan Knight