Belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning

Ur Stiftelsen Nanna Bergmansons, f. Wirén, fond kan utdelas belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning.

Penningsumma och diplom delas ut till person som under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt förmedlat kunskap inom de areella näringarna vid universitet/högskola.

Beredning sker i beredningsgrupp för vidare befordran till Pris- och belöningsnämnden. Slutligt beslut fattas i akademikollegiet.


Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1985.

Dags att nominera mottagare av Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning 2025. Nomineringen ska vara inne senast den 15 april 2024.
Till årets utlysning av belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning.
Till sidan med förslagsformulär och utlysnings-PM.


2024

Fil.dr Elisabet Bohlin, Umeå,
som med studentaktiva metoder och nya digitala tillämpningar i sin undervisning väckt stort intresse för skogsekologi. Hennes undervisning skapar goda förutsättningar till reflektion och fördjupad inlärning för att väcka intresse för den svenska skogen.

Elisabet Bohlin har under 30 år i olika roller förtjänstfullt arbetat med att utveckla och förnya innehållet i jägmästar- och skogsvetarprogrammen vid SLU. Hon har tillämpat moderna, studentaktiva och inkluderande metoder som ökar studenternas möjlighet till reflektion som bidrar till fördjupad inlärning. Under pandemin har Bohlin visat stor pedagogisk och didaktisk skicklighet då hon nyttjat distansutbildningsteknik även i anslutning till exkursioner. Hon har även bidragit till att höja statusen för ämnet botanik, genom att via nya metoder förmedla fördjupad kunskap om olika växtarter och deras ekologiska funktioner. Bohlins pedagogiska gärning innefattar även tillgängliggörande och förmedling av vetenskaplig kunskap till en bred allmänhet genom kursmoduler i den digitala portalen Nordic Nature Health Hub. Elisabet Bohlins gärning präglas av strävan att väcka studenternas och samhällets intresse för skogen, liksom av målsättningen att skapa pedagogiska miljöer som främjar reflektion och inlärning.


2023

Professor Anders Roos, Uppsala,
som med pedagogisk skicklighet och engagemang via studentaktiva metoder har bidragit till att utveckla skogsindustriella utbildningsprogram vid SLU.


2022

Universitetsadjunkt Jonatan Leo, Lund, som under sin aktiva lärargärning på ett konstruktivt, pedagogiskt medvetet och inkännande sätt bidragit till att utforma och utveckla dagens trädgårdsutbildningar vid SLU. Han har skapat engagemang för ämnen som traditionellt sett inte har legat i fokus för studenternas intressen, till gagn för en framtida generation verksam inom de areella näringarna.


2021

Forskningsledare Kristina Ascárd, Södra Sandby,
som under sin aktiva lärargärning på ett konstruktivt, pedagogiskt medvetet och inkännande sätt bidragit till att utforma och utveckla dagens Lantmästarprogram samt masterprogrammet Agroecology. Kristina Ascárd har under sin yrkesverksamma tid vid SLU Alnarp engagerat sig i studenternas personliga utveckling och bidragit till att programmets innehåll och utformning kunnat möta utmaningarna inom de gröna näringarna.

2020

Professor Sigrid Agenäs, Hemse,
för att hon med vetenskaplighet i fokus, med kreativitet och stort engagemang framgångsrikt undervisat och handlett agronomstudenter och forskarstuderande inom laktationsbiologi och mjölkproduktion.

2019

Docent Per Magnus Ekö, Lomma,
för att han inom SLU Alnarp och i samarbete med ett antal europeiska skogsfakulteter utvecklat innovativa former för undervisningen inom sydsvenskt skogsbruk, framför allt inom mastersprogrammet Euroforester.

2018

Universitetslektor Allan Gunnarsson, Södra Sandby,
för hans betydelsefulla insats för utbildning med koppling till landskap, hantverk och utomhuspedagogik inom landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna vid SLU i Alnarp.

2017

till agronom Anna-Lena Holgersson, Alunda,
för hennes framgångsrika pedagogiska ledarskap inom hippologutbildningen, som har haft avgörande betydelse för utvecklingen av det komplexa utbildningsprogrammets kvalitet.

2016

till professor Per G Berg för hans engagerade arbete med att föra ut kunskaper för uthålligt samhällsbyggande och hållbar utveckling, nationellt och internationellt.

2015

till universitetslektor Maria Andersson för hennes innovativa arbete som pedagogisk ledare och lärare med fokus på studenternas lärande genom utmaningar, verklighetsanknytning och aktualitet i undervisningen.

2014

till universitetslektor Cecilia Mark-Herbert för sin innovativa pedagogik och enastående förmåga att skapa goda förutsättningar för lärande samt bemöta och motivera studenter utifrån deras olika bakgrund.

2013

Professor Krister Sällvik för att med moderna pedagogiska metoder ha entusiasmerat och bibringat studenter kunskaper och metoder för att optimera helheten vid utformning av byggnader för animalieproduktion.

2012

Universitetsadjunkt Catharina Alwall Svennefelt, SLU Alnarp, för hennes på beteendevetenskaplig grund utvecklade undervisning i ledarskap och organisation
och
Professor Lotta Rydhmer, SLU Uppsala, för hennes strategiska utveckling av undervisningen där studenternas aktiva inlärning sätts i centrum.

2011

Ingen utdelning

2010

Adjunkt Thomas Appelqvist, för hans framgångsrika undervisning i naturresursförvaltning och miljörätt.

2009

Forskningsassistent Hanna Astner

2008

SkogD Johnny Schimmel

2007

FD Sverker C. Jagers
FD Henrik Hammar
Universitetslektor och docent Carl Henrik Lyttkens

2006

Professor Pär Gustafsson

2005

FD Nils Trowald

2004

Docent Lennart Salomonsson

2003

Docent Marie Bengtsson
Docent Henrik Kylin

2002

Universitetslektor Lena Jonsell

2001

Universitetslektor Lena Andersson Eklund

2000

Ingen utdelning

1999

Docent Kristina Forslund

1998

FD Stefan Knight


Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.