Akademiens silvermedalj

Akademiens silvermedalj delas tillsammans med diplom ut till person, som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna. Personen ska vara en god representant för sektorn samt genom sina insatser ha lyft betydelsen av de areella näringarna både inom den egna kretsen men också i samhället i stort. De areella näringarna avser i detta avseende akademiens samtliga verksamhetsområden.


Akademiens silvermedalj kan delas ut årligen (fram till 2013 års utdelning var den en silverplakett,  instiftad 1995 och utformad av hovjuvelerare Claës Giertta). Akademiens silvermedalj är i sterlingsilver, diameter 31 mm, med konung Karl XIII:s porträtt på åtsidan och Ceres på frånsidan och försedd med konung Gustav VI Adolfs krona. Den delas ut ur stiftelsen A. W. Bergstens fond.


2021

Skoglig doktor och tidigare fältentomolog, Åke Lindelöw, Väddö,
för hans förmåga att på ett kompetent och tankeväckande sätt förklara insekters biologi och förekomst i den brukade skogen, en uppskattad expert och folkbildare.

Åke Lindelöw är jägmästare och skoglig doktor med en avhandling som handlade om svart granbastborre, en av våra mer betydande skadegörare på granplantor.
Åke Lindelöw har arbetat som fältentomolog med skogens insekter som specialitet sedan slutet av 1970-talet. Han har koordinerat övervakningen av granbarkborre på SLU:s försöksparker i samarbete med Skogsstyrelsen och ansvarat för insektssamlingarna på SLU.
Åke Lindelöw har undervisat och förmedlat information och råd till skogsbruket rörande skogsinsekter. Hans mångåriga insatser som fortbildare av personal inom skogsnäringen har varit synnerligen betydelsefulla och han har en förmåga att skapa intresse kring komplexa frågeställningar där produktion ställs mot miljö, som har varit tankeväckande för många.
Åke Lindelöw är en auktoritet bland entomologer. På Europanivå har han deltagit i grupper som arbetar med skogsskydd och invasiva arter, i Sverige är han aktiv inom Entomologiska föreningen. Han var tidig med att ta till sig möjligheterna med nya media för att på ett pedagogiskt sätt föra ut sina kunskaper och har varit ansvarig för SLU:s webbtjänst www.skogsskada.slu.se som kan användas för diagnos och rapportering av skogsskador.
Åke Lindelöw har producerat en rad publikationer, främst om olika insekter som skadegörare på träd.

2020

Lantbrukaren och agronomen Marianne Schönning, Holmsveden,
för att hon med stort och mångårigt engagemang och bred kunskap har medverkat i utvecklingen av det ekologiska lantbruket och regelverket i både Sverige och EU.

2019

Agronom, medicine hedersdoktor Jan-Olov Johansson, Uppsala,
för att han inom olika media med stort engagemang och på ett intresseväckande sätt verkat för att hos allmänhet och organisationer väcka intresse för de areella näringarna, speciellt vad gäller det långsiktiga nyttjandet.

2018

Gunnar Arnborg, Gråbo, och Eleonor Schütt, Lycke.
Hembygdsforskaren, författaren och folkbildaren Gunnar Arnborg. Hans livsgärning är att i böcker, föreläsningar och annat synliggöra det svenska kulturlandskapet och dess värden i en föränderlig värld.
Matkonsulten Eleonor Schütt för hennes osvikliga förmåga att förmedla komplex information på ett lättbegripligt, entusiasmerande och inspirerande sätt, vilket ökat kunskapen om matens betydelse för ett gott liv i allmänhet och folkhälsan i synnerhet bland allmänheten, i skolan och som en del i företagens personalvård.

2017

till förre landshövdingen i Kalmar län Sven Lindgren, Linköping. Hans arbete med att lyfta fram betydelsen av den gröna sektorns produktion för svensk livsmedelsberedskap har uppmärksammat media och samhälle på den sårbarhet som präglar livsmedelsförädling och livsmedelsdistribution.

2016

till docent Rolf Kjellström för hans forskning och författarskap om människors historiska livsmiljöer, och hur sådan kunskap kan påvisa sambanden mellan ursprungsfolkens sätt att nyttja naturen och dagens modeller för hållbart brukande.

2015

till lantmästare Peter Herthelius för hans stora inflytande på den praktiska utformningen av decenniers svenska jordbruksinsatser i fattiga länder och särskilt på växtförädlingsområdet.

2014

till flyktingsamordnare Djamal Hamaili, Valdemarsvik, för hans framgångsrika insatser att marknadsföra landsbygden och de areella näringarna som ett alternativ till storstadsmiljöerna, för personer med utländsk bakgrund som kommer till Sverige.

Akademiens silvermedalj 2013

till agronom Bengt Everitt för att med stort engagemang och med bred kunskap verkat för relevant forskning och tillämpningar av forskningsrönen inom mjölkbranschen.
och
till civiljägmästare Hans-Jöran Hildingsson för att han med stort engagemang lyckats väcka intresse för de areella näringarna, främst skogen, hos den breda allmänheten, inte minst bland barn och ungdom.

Akademiens silverplakett 2012

till verksamhetsledare Bodil Cornell, Ås, för hennes skickligt nätverkande, passion och uthållighet vid utvecklingen av mathantverkscentrumet Eldrimner.

2011

till landskaphistoriker och ekolog Kelvin Ekeland för banbrytande utveckling av natur- och kulturmiljövården
och
till AgrD Kjell Andersson, för gediget vetenskapligt och praktiskt värdefull svinavelsforskning som bl a lett till Pigham-konceptet

2010

till civiljägmästare Sverker Johansson, för utvecklandet av pedagogiska beslutstöd inom skogsbruket.

2009

till avdelningschef Margareta Frost Johansson, för hennes framgångsrika engagemang att lyfta fram matens betydelse för folkhälsan i breda kretsar. Hon har dessutom i hög grad bidragit till att införliva utländsk matkultur i det svenska samhället och hon har en sällsynt förmåga att utveckla och vårda nätverk mellan företag, myndigheter och organisationer.

2008

till förbundsjurist Malin Brännström, Svenska Samernas Riksförbund, för att hon engagerat och med breda kunskaper har medverkat till konstruktiva lösningar och förbättrat samarbetsklimat mellan rennäring och skogsbruk.

2007

till författaren Mårten Aronsson, för att på ett banbrytande tvärvetenskapligt, pedagogiskt och inspirerande sätt ha visat på de botaniska värdena i brukade kulturmarker och hans dokumentation av gammal etnobiologi, vilket är till direkt nytta för landsbygdens utveckling.

2006

till agronom Caroline Trapp, för engagemang och förmåga att kommunicera den gröna sektorns nytta och betydelse för dagens och framtidens samhälle samt att med kraft och mod driva sektorns förnyelsearbete framåt.

2005

till lantmästare Per Brunberg, för att han med stort engagemang har lyft fram jordbruket som en positiv yrkesverksamhet för den unga generationen och framhållit de möjligheter som finns för ett framtida hållbart jordbruk.

2004

till f. länsjägmästare Rune Ahlander, för att som engagerande kunskapsspridare och inspiratör framgångsrikt ha fångat upp och skapat debatt kring aktuella skogsfrågor.

2003

till jägmästare Helene Reiter, för att med levande intresse för skogsskötsel med stor yrkesskicklighet och entusiasm ha höjt kompetensen hos framför allt kvinnliga skogsägare och dessutom skogsintresserade i allmänhet.

2002

till fortbildningsledare Bo Nilsson, för engagemang och drivkraft i utveckling av dialogen mellan skogsnäring och skola i riksprojektet ”Skogen i Skolan”, samt för bidragen till ökad förståelse för och kunskap om skogens betydelse för Sverige
och
till matombudsman Carita Wallman Larsson, för att långsiktigt, med maten och måltiden som främsta instrument, ha verkat för att lyfta fram lantbruket och landsbygden inför allmänhet och skolungdom.

2001

till antikvarie Marie Odenbring Widmark, för att hon med sin blick för helheten och omsorgen om odlingslandskapet inbjuder till ett ökat kunnande hos barn, beslutsfattare och lantbrukare. Hennes insatser är av stor betydelse för att varaktigt öka kunskapen om det öppna landskapet och de agrara näringarna.

2000

till adjunkt Bodil Nilsson, för att som lärarutbildare med entusiasm och smittande engagemang ha förmedlat kunskaper av stor varaktig betydelse för de areella näringarna.

1999

till hemkonsulent Silwa Cedell, som på entusiasmerande och lättförståeligt sätt fört ut kunskap om näringsriktig kost främst baserat på inhemska råvaror
och
till hemkonsulent Gunnel Larsson, för förmågan att väcka intresse för livsmedelsproduktion och livsmedlens tillvaratagande hos såväl konsumenter som producenter.

1998

till adjunkt Bertil Erkén
och

till adjunkt Lennart Sidén
och
till agronom Bertil Larsson.

1997

till hushållslärare Carin Nygårds.


Yttrande över Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029

Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029 har remitterats av Naturvårdsverket och KSLA har lämnat synpunkter på remissversionen.

2021 – Ett händelserikt år

9/12: Sammankomst för ledamöter. KSLA:s ledamöter bidrar med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer och nätverk. Här presenterar de 16 nya svenska ledamöterna sig.

Går det att mäta kolinlagring i åkermarken?

2/12: Åkermarken lyfts fram som en viktig möjlig kolsänka. KSLA:s Kommitté för markkol och klimatnytta arrangerar tillsammans med Jordbruksverket och Greppa Näringen in till…

Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

13/12: Teknikkommittén diskuterar fyra förslag i sin slutrapport och syftet är att stimulera till nationell dialog kring teknik för de gröna näringarna.