Bertebos Prize

The Bertebos Prize was instituted in 1996 by Brita and Olof Stenström as a means of promoting education and research in the food chain.

The prize consists of SEK 400,000 (approx. EUR 37,000) and a diploma and is presented at the Commemorative Meeting of the Academy on 28 January.

KSLA organizes communicative activities together with the prize winner and in dialogue with the Bertebos Foundation. The activities should preferably take place the same year as the prize was awarded and should involve invited researchers and industry representatives. The type of activity may vary depending on the prize winner’s scientific orientation.

****

Bertebospriset är ett internationellt vetenskapligt pris som instiftades 1996 av makarna Brita och Olof Stenström, Falkenberg. Det delas ut för väl meriterad, banbrytande utvecklingsmetod, som berör livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi.

Priset består av 400 000 SEK (cirka 37 000 EUR) och ett examensbevis. Priset delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari.

KSLA organiserar kommunikativa aktiviteter tillsammans med prisvinnaren och i dialog med Bertebosstiftelsen. Aktiviteterna bör helst äga rum samma år som priset delades ut och bör involvera inbjudna forskare och branschrepresentanter. Typen av aktivitet kan variera beroende på prisvinnarens vetenskapliga inriktning.

Namnet Bertebos är kopplat till företagsnamnet Berte Qvarn och initialerna på makarnas respektive förnamn Brita och Olof samt efternamnet Stenström.

Till utlysning av 2020 års pris, nomineringstiden är över.

********

Bertebos Prize 2017

till professor Kenneth G. Cassman, University of Nebraska-Lincoln, USA, för hans avgörande betydelse för utveckling av begreppet ekologisk intensifiering av jordbruksproduktion, vilket leder till att gapet mellan potentiell och verklig avkastning minimeras. Hans omfattande vetenskapliga produktion har stor betydelse för tillämpningar inom jordbruket.

Berteboskonferensen med Ken Cassman hölls i Falkenberg 26–28 augusti 2018 →

to Professor Kenneth G. Cassman for his crucial importance for the development of the concept ecological intensification of agricultural production, which leads to minimizing the gap between potential and actual return. His extensive scientific production has great importance for applications in agriculture.

The Bertebos Conference with Ken Cassman was held in Falkenberg 26–28 August, 2018 

Professor Kenneth G. Cassman is Robert B. Daugherty Professor of Agronomy at the University of Nebraska-Lincoln, USA. He has been one of the leading scientists in developing the concept of ecological intensification of agricultural production. The concept relates to how we can minimize the gap between the current yield at the farm level to the potential yield achievable by the use of best available technologies and knowledge, while minimizing the negative environmental impacts. Kenneth G. Cassman has played a major role in developing a global yield map for important crops. To secure food supply for a growing global population there is a need for increased agricultural production and Professor Cassman has also addressed how global food prices interact with that.

Kenneth G. Cassman has a very distinguished career and is a highly cited scientist worldwide. He has also engaged in efforts to ensure that scientific findings are translated into action at farm level.

********

Bertebos Prize 2015

jointly to Professor Jan Delcour, Leuven, Belgium, for his unique research on food additives/för hans unika forskning kring livsmedelstillsatser som funnit en rad tillämpningar inom den spannmålsbaserade livsmedelsindustrin.

and

to Professor Youling L. Xiong, Lexington, Kentucky, USA, mainly for his research on the mechanisms regulating proteins and peptides in processed food/för hans forskning kring kemiska, fysikaliska och biokemiska mekanismer som reglerar hur proteiner och peptider fungerar i livsmedel och speciellt i processade produkter med kött eller fisk.

Bertebos Prize 2013

to professor Philip Lowe for his rural studies with significant contributions in sustainable rural development and land use management.

Bertebos Prize 2011

to professor Karen Beauchemin,  Alberta, Canada, for her pioneering research into reducing the environmental impact of ruminant animals without having a negative impact on productivity and animal husbandry.

Bertebos Prize 2009

to Dr. Joachim von Braun, Washington DC, USA, for his outstanding work in development economics and as effective head of several development research institutions focusing on food, agriculture and rural poverty. Dr. von Braun is currently director of the International Food Policy Research Institute, which has formulated successful new policy initiatives relating to trade and aid, famine and health and nutrition. He is active as a member of many scientific advisory boards dealing with agriculture in developing countries.

Bertebos Prize 2007

to Professor Ingo Potrykus, Magden, Switzerland, who has been a leading scientist in the development of methods for DNA transformation in plants. Through the new techniques, important hereditary characters, for instance disease resistance and improved quality, have been added to crops such as wheat, rice and cassava.
In the particular case of ‘Golden Rice’ Prof. Potrykus and his team has engineered a rice variety to produce b-caroten. b-caroten is a precursor to vitamin A – an important ingredient to prevent blindness. Lack of vitamin A causes today blindness to numerous children in developing countries. Professor Potrykus has been working tirelessly to resolve all the patent and legal obstacles that for several years have prevented the free use of ‘Golden Rice’ by many rice breeding institutes and small-scale farmers.

Bertebos Prize 2005

to Professor Piotr Kowalik, Gdánsk, Poland, for outstanding multidisciplinary research in water dynamics in agriculture and forestry and for pioneering development and implementation of waste water treatment methods in constructed wetlands and in energy crops production systems.

Bertebos Prize 2003

till Professor Erik Steen Jensen, Den Kgl. Veterinaer- og Landbohöjskole (KVL), Taastrup, Danmark, för hans forskning kring växtproduktion, markbiologi och jordbrukets miljöproblem. Prof. Erik Steen Jensen ser biologisk mångfald som ett medel att effektivisera kväveutnyttjandet i det ekologiska jordbruket.
och
till Professor John R. Porter, Den Kgl. Veterinaer- og Landbohöjskole (KVL), Taastrup, Danmark, för hans tvärvetenskapliga forskning kring datasimuleringsmodeller för bättre förståelse av förhållandet mellan grödor och deras miljö, speciellt klimatförändringars inverkan på odlingsgrödor och energigrödor.

Bertebos Prize 2001

till Professor Donald Grierson, University of Nottingham, England, för hans banbrytande forskning för att bättre förstå växternas mognadsförlopp och för att ha identifierat de gener som är aktiva i etylensyntesen samt för hans insatser för att utveckla tekniken att förstärka och utsläcka enskilda gener.

Bertebos Prize 1999

till Professor Wolfgang Witte, Robert Koch Institut, Wernigerode, Tyskland, för pionjärforskning kring de risker för djur- och humanhälsa samt för miljön, som följer med olämpligt användande av foderantibiotika (for pioneering, scientific tracing of risks for animal and human health as well as for the environment associated with the use of antibiotic feed additives), inom området Antibiotic Resistance with Emphasis on Animal-Human Transfer, ett område som redan idag och med säkerhet i ännu större utsträckning i en nära framtid, kommer att få mycket stor aktualitet.

Bertebos Prize 1997

to Professor Christopher Polge, Cambridge, England, for his exceptional scientific contribution to the methods within animal reproduction especially for the bull semen preservation and its use in genetic selection.

Bifogade dokument: