Gunnar Torstenssons forskarstipendium

Detta stipendium har genom Akademikollegiets beslut 2012-03-19 lagts ned.


Gunnar Torstenssons forskarstipendium Mer information
Mer information
Priser

Stipendiet instiftades på Gunnar Torstenssons 100-årsdag 1995 för att hedra hans gärning som lärare och professor i allmän jordbrukslära och för att stimulera forskningen på det markvetenskapliga området vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

På förslag av fakulteterna vid Sveriges Lantbruksuniversitet utdelades stipendiet till förtjänt disputerad yngre forskare, som varit aktiv inom tillämpade delar av det markvetenskapliga området. På grund av få förslag lades det ned 2012.

Stipendiet delades ut årligen; första gången 1996.

Gunnar Torstenssons forskarstipendium 2012

till FD Sandra Jämtgård, SLU Uppsala, för hennes nydanande studier av olika organiska kväveformer i marken och deras upptag i växter.

Sandra Jämtgård, vid Institutionen för skogens skötsel och ekologi i Umeå, har studerat organiska kväveformer i marken och deras upptag i växter. I detta projekt har hon visat att korn kan absorbera små mängder av en rad organiska kväveformer. Mutanter av Arabidopsis har varit ett viktigt verktyg i hennes strävan att förstå mekanismer för upptaget av aminosyror. Arbetets exceptionella bredd är imponerande och spänner från omfattande fältmätningar i olika typer av jordbruksmark till biokemiska och molekylära analyser av växters upptagssystem för aminosyror. Arbetssättet att kombinera de nyaste teknikerna inom växtforskningen med praktiska aspekter på växtodling är ett föredöme för forskning inom växtodling.

2011

Stipendiet delades inte ut.

2010

till FD Magnus Svensson, för hans värdefulla studier av klimatförändringars inverkan på skogsekosystemen.

2009

till FD Magnus Bergknut, för hans innovativa och nydanande forskning om risker kopplade till förorenad mark. Han har visat att faran gällande många miljögifters spridning och upptag i organismer har överskattats, men samtidigt att antalet olika miljögifter underskattats i många förorenade områden.

2008

to Ph.D. Tesfay Teklay, Ethiopia, for succesful research in the highlands of Southern Ethiopia on the use of organic debris from indigenous tree species for soil improvement – with or without the addition of fertilizers. The results are of great practical importance for preventing the immobilisation of nutrients and for enabling soil to maintain its organic content, which increases yields of crops such as maize.

2007

till FD Thomas Keller, för en rad banbrytande och internationellt uppmärksammade forskningsresultat gällande miljökvalitet. Exempel är forskning kring åkermarkens tillstånd – d v s näringsstatus, markstruktur, mullhalt, föroreningshalter och ekosystemfunktioner samt inte minst alvens jordpackning.

2006

till FD Mona Nordström Högberg, för gedigen forskning som gett oss ny kunskap om vad som händer i marken, med svamparna i skogen, med markvegetationen och med trädens tillväxt när människan tillför växtnäring till ekosystemet.

2005

till Agr.dr. Maria Stenberg, för gedigna vetenskapliga undersökningar om olika odlingsåtgärders inverkan på kvävehushållningen där resultaten redan kommit till användning i rådgivning och miljökontroll.

2004

till Skog.dr. Ulrik Ilstedt, för att med ett gediget vetenskapligt arbete som grund ha utvecklat och testat ny metodik som möjliggör att man snabbt kan återskapa goda produktionsförhållanden i degenererad skogsmark i sydöstra Asien.

2003

till Agr.dr. Minh Ha Fagerström, för att i sin doktorsavhandling om en starkt vittrad tropisk jord i ett höglandsområde i Vietnam praktiskt ha visat på en väg att lösa erosions- och växtnäringsproblemen med agroforestry i samverkan med de lokala bönderna.

2002

till Fil.dr. Gunnar Granberg, för att systematiskt förenat fältmätningar med modellering av biogeokemiska processer, vilket gett oss ny kunskap om emission av växthusgaser från myrekosystem.

2001

till Agr.dr. Ylva Eklind, för ett pionjärarbete både som forskare och rådgivare inom kompostering främst inriktat på råmaterialets kvalitet, kol- och kväveomsättningen samt kompostens användning som odlingssubstrat och näringskälla
och
till Agr.dr. Birgitta Båth, för en avhandling som baseras på flera års rådgivningsarbete och utgör en föredömlig analys av gröngödslingens möjligheter och begränsningar.

2000

till Docent Ulf Skyllberg, för att med nya aspekter bidragit till kunskapen om det organiska materialets betydelse för processer i marken och för en forskningsinsats som präglats av systematisk kunskapsuppbyggnad inom ett komplext markkemiskt område.

1999

till Skog.dr. Reiner Giesler

1998

till Agr.dr. Kerstin Berglund

1997

till Skog.dr. Hillevi Eriksson

1996

till Agr.dr. Ingrid Öborn


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens…

KSLAT 4-2022 Towards a new mindset for epidemic animal diseases

At the 2021 KSLA Bertebos seminar, international experts discussed animal disease prevention and control with a view to identifying key factors for future success.…

KSLA:s svar på offentligt samråd om växter som produceras med vissa nya genomiska metoder

KSLA har genom projektet Växtnoden svarat på en EU-kommissionens enkät om reglering av riktad mutagenes och cisgenesis.