Georg och Greta Borgströms pris

Georg och Greta Borgströms pris utgörs av en penningsumma som tilldelas förtjänt person som aktivt forskar eller på annat sätt verkar i Georg Borgströms anda, d v s med verksamhet som har med världens livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna ekologiska, demografiska och ekonomiska aspekterna. Priset instiftades 1997 och delas ut högst vart tredje år. Beredning sker i beredningsgrupp för vidare befordran till Pris- och belöningsnämnden. Slutligt beslut fattas i akademikollegiet.


The Georg and Greta Borgström Prize is awarded to individuals who actively engage in research or work in Georg Bergström’s spirit, that is, championing activities related to the world’s population and food supply and associated ecological, demographic and economic aspects.

Nästa utdelning: 2025.


Georg och Greta Borgströms pris 2022

till biträdande professor Christel Cederberg, Harplinge, som på ett synnerligen framgångsrikt sätt kombinerar vetenskaplig forskning med praktisk fältförsöksverksamhet inom området hållbar mat- och bioenergiproduktion. Hon är dessutom en mycket uppskattad föreläsare och handledare.

Christel Cederberg är agronom med inriktning på jordbruksvetenskap och verkade inledningsvis som lantbruksrådgivare. Hon disputerade inom området livscykelanalyser och är idag biträdande professor vid Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Där forskar hon inom området hållbar mat- och bioenergiproduktion, just nu med fokus på gräsbaserade bioraffinaderier, livsmedelssystem med förbättrat näringskretslopp samt åtgärder för ökade kolsänkor i mark och skog. Arbetet sträcker sig över ekologiska, demografiska och ekonomiska aspekter av livsmedelsproduktion och -konsumtion. Christel Cederberg har länge arbetat med att utveckla metoder för livscykelanalyser. Hennes insatser ligger väl i linje med Georg och Greta Borgströms pris, inte minst genom att hon beräknar och visar på olika dimensioner av ekologiska fotavtryck.
Christel Cederberg var en av författarna till den uppmärksammade FAO-rapporten Global Food Losses and Food Waste 2011 som på en internationell nivå beräknade förlusterna längs hela livsmedelskedjan, identifierade orsakerna och föreslog åtgärder för att förhindra dem.


2017

till professor emeritus Göran Djurfeldt, Lund, för hans långvariga och framgångsrika forskningsarbete om landsbygds- och jordbruksutveckling i framför allt Afrika söder om Sahara.

2014

till författaren och ledamoten av EU-parlamentet Isabella Lövin för hennes banbrytande arbete med att synliggöra dagens misshushållning med våra fiskresurser och ett framsynt förhandlingsarbete inom EU för en hållbar fiskförvaltning i världen.

2011

to Chairman Yolanda Kakabadse, WWF International, Gland, Switzerland, for her outstanding work for sustainable development in international environmental protection.

2009

till professor Hans Rosling för hans globalt inriktade verksamhet gällande människans livssituation med hälsan som utgångspunkt. Hans forskning fokuserar på länkarna mellan ekonomisk utveckling, jordbruk, livsmedelsförsörjning, fattigdom och hälsa. Hans övertygande och pedagogiska budskap grundas på komplicerad internationell statistik.

2007

till docent Johan Rockström för hans mångåriga arbete, främst i Afrika, genom att i forskning – ofta tillsammans med småbönder – och modellbyggande utveckla praktiska och accepterade lösningar för vatten- och livsmedelsförsörjning i utvecklingsländerna, bl a betoningen av konceptet Green Water Management.

2005

to Dr Lester R. Brown, USA,  for inspiring millions of people all over the world by global visions and a road map for an ecological economy rescuing a civilisation in trouble and a planet under stress.

2003

till instituttleder Magnar Norderhaug, Norge, för att med klarsynthet i skrift och tal ha reflekterat över människans förhållande till naturen och därvid ha fått många att förstå sambandet mellan individens handlande och miljö- och livsmedelssituationen i världen som helhet.

2000

till professor Erik Arrhenius för ett mångårigt och framgångsrikt engagemang i de globala naturresursfrågorna med uppföljande belysning i tal och skrift av forsknings- och analysresultat rörande tillståndet i världshushållet.

1998

till professor Hans Ackefors för framgångsrik forskning, utrednings- och upplysningsverksamhet kring hav och sjö som resurs för livsmedelsproduktion.


Dags att nominera till Anders Walls Landsbygdsstipendium, 200 000 kr!

20/10: Unga entreprenörer, 20–35 år, som genom ny­skapande insatser bidrar till lands­bygdens utveckling, kan nomineras.

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA…