Georg och Greta Borgströms pris

Georg och Greta Borgströms pris utgörs av en penningsumma som tilldelas förtjänt person som aktivt forskar eller på annat sätt verkar i Georg Borgströms anda, d v s med verksamhet som har med världens livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna ekologiska, demografiska och ekonomiska aspekterna.  Priset instiftades 1997 och delas vanligen ut vartannat år, men är möjligt att dela ut varje år.


The Georg and Greta Borgström Prize is awarded to individuals who actively engage in research or work in Georg Bergström’s spirit, that is, championing activities related to the world’s population and food supply and associated ecological, demographic and economic aspects.

Akademiledamöter och andra kan nominera till detta pris. Nästa utdelning: 28 januari 2022.


Georg och Greta Borgströms pris 2017

till professor emeritus Göran Djurfeldt, Lund, för hans långvariga och framgångsrika forskningsarbete om landsbygds- och jordbruksutveckling i framför allt Afrika söder om Sahara.

Göran Djurfeldt är sociolog från Lunds universitet och har sedan 1970-talet framgångsrikt forskat om landsbygds- och jordbruksutveckling i framför allt Indien och Afrika söder om Sahara. Han har under många år undersökt orsakerna till den låga avkastningen i afrikanskt jordbruk. Det senare har skett inom ramen för AFRINT-programmet (ett tvärvetenskapligt, jämförande projekt som undersökt möjligheterna för intensifiering inom jordbruket i nio länder i Afrika söder om Sahara), som han lett sedan starten 2002 tills nyligen. Göran Djurfeldt har utkommit med flera böcker på temat the African Food Crisis, med målet att utveckla ett hållbart jordbruk som långsiktigt klarar de ökande globala matbehoven. Hans samhällsvetenskapliga perspektiv, kopplat till ingående kunskaper om de agronomiska förutsättningarna, har tillfört såväl den svenska som den internationella debatten bredd och relevans. Arbetet har på ett konstruktivt sätt gett nödvändig kunskap till Sidas jordbruksrelaterade insatser. Oförtröttligt, med aldrig sinande skärpa, klarsynthet, mod och uthållighet, har Göran Djurfeldt genom åren avvisat den ofta förenklade diskussionen om afrikanskt jordbruk för att i stället lyfta fram analyser baserade på sin och andras gedigna forskning.

2014

till författaren och ledamoten av EU-parlamentet Isabella Lövin för hennes banbrytande arbete med att synliggöra dagens misshushållning med våra fiskresurser och ett framsynt förhandlingsarbete inom EU för en hållbar fiskförvaltning i världen.

2011

to Chairman Yolanda Kakabadse, WWF International, Gland, Switzerland, for her outstanding work for sustainable development in international environmental protection.

2009

till professor Hans Rosling för hans globalt inriktade verksamhet gällande människans livssituation med hälsan som utgångspunkt. Hans forskning fokuserar på länkarna mellan ekonomisk utveckling, jordbruk, livsmedelsförsörjning, fattigdom och hälsa. Hans övertygande och pedagogiska budskap grundas på komplicerad internationell statistik.

2007

till docent Johan Rockström för hans mångåriga arbete, främst i Afrika, genom att i forskning – ofta tillsammans med småbönder – och modellbyggande utveckla praktiska och accepterade lösningar för vatten- och livsmedelsförsörjning i utvecklingsländerna, bl a betoningen av konceptet Green Water Management.

2005

to Dr Lester R. Brown, USA,  for inspiring millions of people all over the world by global visions and a road map for an ecological economy rescuing a civilisation in trouble and a planet under stress.

2003

till instituttleder Magnar Norderhaug, Norge, för att med klarsynthet i skrift och tal ha reflekterat över människans förhållande till naturen och därvid ha fått många att förstå sambandet mellan individens handlande och miljö- och livsmedelssituationen i världen som helhet.

2000

till professor Erik Arrhenius för ett mångårigt och framgångsrikt engagemang i de globala naturresursfrågorna med uppföljande belysning i tal och skrift av forsknings- och analysresultat rörande tillståndet i världshushållet.

1998

till professor Hans Ackefors för framgångsrik forskning, utrednings- och upplysningsverksamhet kring hav och sjö som resurs för livsmedelsproduktion.


Yttrande över Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029

Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029 har remitterats av Naturvårdsverket och KSLA har lämnat synpunkter på remissversionen.

2021 – Ett händelserikt år

9/12: Sammankomst för ledamöter. KSLA:s ledamöter bidrar med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer och nätverk. Här presenterar de 16 nya svenska ledamöterna sig.

Går det att mäta kolinlagring i åkermarken?

2/12: Åkermarken lyfts fram som en viktig möjlig kolsänka. KSLA:s Kommitté för markkol och klimatnytta arrangerar tillsammans med Jordbruksverket och Greppa Näringen in till…

Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

13/12: Teknikkommittén diskuterar fyra förslag i sin slutrapport och syftet är att stimulera till nationell dialog kring teknik för de gröna näringarna.