Ulla och Birger Håstadius pris

Akademiens Ulla och Birger Håstadiuspris

Ulla och Birger Håstadius stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet, instiftades efter en donation från akademiledamoten Birger Håstadius och hans hustru Ulla. Ur denna stiftelse delades ett pris ut första gången år 2015 och därefter normalt vartannat år.


Priset tilldelas person som gjort särskilt framstående insatser för växtodlingen i Sverige. Insatser som belönas kan avse förädling, odling eller produktutveckling som gagnat svenskt jordbruk och/eller livsmedelsproduktion. Pristagaren kan vara svensk eller utländsk medborgare men insatsen som belönas ska vara till gagn för växtodlingen i Sverige.

Priset utgörs av 100 000 kronor samt diplom och delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari.

Pristagaren ska under hösten utdelandeåret medverka som föreläsare vid ett ”Håstadiusseminarium” som KSLA anordnar för stiftelsens räkning inom pristagarens ämnesområde.

Nästa utdelning: 28 januari 2023.


Håstadiuspriset 2021

till agronom Robert Olsson, Trelleborg, för hans centrala roll i arbetet med att utveckla en hållbar och lönsam svensk sockerbetsodling, till nytta för såväl odlare som industri.

Robert Olsson har under drygt 30 år varit ansvarig för odlingsutveckling av sockerbetor i olika samarbeten, som över tid etablerats mellan odlare och industri. Först på Sockerbolagets Jordbrukstekniska avdelning, därefter inom Sockernäringens Betodlingsutveckling AB och slutligen i dagens Nordic Beet Research. Sockerbetor är en gröda som sedan mitten på 1990-talet haft en exceptionellt stark skördeutveckling. I mitten av 1990-talet var sockerskörden i genomsnitt drygt 7 ton/ha och idag ligger den en bit över 11 ton/ha. Robert Olsson har under denna period varit en drivande kraft i fältförsöksverksamhet och olika svenska och utländska forskningssamarbeten. Hans stora förmåga att kombinera vetenskap och praktik har haft en avgörande betydelse för att nya odlingsdata verkligen kommit lantbrukare till del och implementerats i odlarkåren. Utvecklingen av den sydsvenska sockerbetsodlingen har i många avseenden även varit till stor nytta för hela den svenska växtodlingen.

Håstadiuspriset 2019

till agronomie doktor Christer Nilsson, Dalby, för hans forskning rörande insektsskadegörare i lantbruket, och för hans arbete med att generera tillämpbara, hållbara och lönsamma lösningar inom växtodlingen.

Håstadiuspriset 2017

till agronom Lars Törner, Vallåkra, för hans ihärdiga och framgångsrika arbete för att förena de ökade kraven på miljö och hållbarhet i jordbruket med effektiv och lönsam produktion.

Håstadiuspriset 2015

till agronom Dave Servin för framgångsrik utveckling av Partnerskap Alnarp till ett föredöme för samverkan mellan lantbruks- och trädgårdsforskning och dess intressenter.

 


Yttrande över Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029

Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029 har remitterats av Naturvårdsverket och KSLA har lämnat synpunkter på remissversionen.

2021 – Ett händelserikt år

9/12: Sammankomst för ledamöter. KSLA:s ledamöter bidrar med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer och nätverk. Här presenterar de 16 nya svenska ledamöterna sig.

Går det att mäta kolinlagring i åkermarken?

2/12: Åkermarken lyfts fram som en viktig möjlig kolsänka. KSLA:s Kommitté för markkol och klimatnytta arrangerar tillsammans med Jordbruksverket och Greppa Näringen in till…

Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

13/12: Teknikkommittén diskuterar fyra förslag i sin slutrapport och syftet är att stimulera till nationell dialog kring teknik för de gröna näringarna.