S. O. Berg och Fajer Fajerssons pris

Ur Stiftelsen S. O. Berg och Fajer Fajerssons fond utdelas ett pris som belöning för framstående insatser inom lantbrukets marklära/växt-näringslära och växtförädling/kvalitetsforskning, utan särskild prioritering mellan områdena, varvid personliga kvalifikationer bör vara utslagsgivande. Priset instiftades 1983 och utgörs av en penningsumma. Det delas ut högst vart tredje år.

Endast akademiledamöter kan nominera till detta pris. Nästa utdelning: 28 januari 2021.

********************************

S. O. Berg och Fajer Fajerssons pris 2018

Agronomie doktor Rolf Stegmark, Helsingborg,
för hans förädling av ärtor för konservering. Han har förbättrat ärtornas resistens mot flera viktiga sjukdomar, ökat skörden och höjt näringsvärde och smak.

Rolf Stegmark anställdes på Findus 1980, främst för att lösa problemet med bladmögel, Peronospora pisi, en svampsjukdom som bl.a. resulterar i brunfläckiga ärtor. I sitt fortsatta arbete har Rolf Stegmark korsat in motståndskraft mot mjöldagg, ett arbete som resulterat i friskare sorter, redovisat i doktorsavhandlingen Breeding for Partial Resisance to Downy Mildew in Peas från 1992. Hans vidare forskning har gjort det möjligt att bygga in resistens mot den utbredda virussjukdomen PEMV. På senare tid har han arbetat med att reducera angrepp av ärtrotröta, Aphanomyces.

Under 37 framgångsrika år inom ärtförädlingen har Rolf Stegmark tagit fram ett tiotal registrerade ärtsorter som under senare år har dominerat den svenska konservärtsodlingen. Resultatet av hans arbete är bl.a. ärtor som ger bättre avkastning och ärtor med längre skördesäsong. Han har tagit fram sorter med högre C-vitaminhalt och förbättrat egenskaper som färg, näringsvärde och smak – det senare har bekräftats av konsumenter i upprepade blindtest. Den höga kvaliteten hos de svenska konservärtorna har lett till en ökande export till flera länder.

2015

till Agronom Jan Ö. Jönsson för hans framgångsrika resistensförädling av höst- och vårvete mot sjukdomar som gulrost, mjöldagg, septoria och stinksot.

2010

till Agronom Åke Huhtapalo, för hans innovativa utvecklingsarbete av jordbrukets såmaskiner.

2007

till Agronomie doktor Gunnar Svensson, för hans fullödiga arbete att genetiskt och odlingstekniskt ha utvecklat vetesortimenten i Norden och övriga Europa. Ett exempel är succésorten Kosack med sina specifika malnings- och bakningsegenskaper.

2004

till Professor emeritus Sven Gesslein, för att oförtrutet ha främjat tillämpad forskning och med framgång använt dess resultat för utveckling av ett konkurrenskraftigt jordbruk.

2001

till Dr Göran Ewertson, för framsynta och framgångsrika insatser inom växtförädlingen av höstvete och korn.

1998

till Agronomie licentiat Magnus Roland, för att han med initiativkraft, skicklighet och noggrannhet under nära tre decennier framgångsrikt lett förädlings- och försöksverksamhet inom växtodlingen i västra Sverige.

1995

till Agronomie licentiat Sven Ohlsson, för hans långa, gedigna forskar- och försöksmannagärning, där han tagit tillvara och vidareutvecklat värdefulla långliggande försök, vilkas resultat i förening med praktiska tillämpningar inom växtodlingen tillfört svenskt jordbruk värdefull kunskap.

Bifogade dokument: