S. O. Bergs och Fajer Fajerssons pris

För växtförädling i lantbruket.

Ur Stiftelsen S. O. Bergs och Fajer Fajerssons fond utdelas ett pris som belöning för framstående insatser inom lantbrukets marklära/växtnäringslära och växtförädling/kvalitetsforskning, utan särskild prioritering mellan områdena, varvid personliga kvalifikationer bör vara utslagsgivande. Priset instiftades 1983 och utgörs av en penningsumma. Det delas ut högst vart tredje år. Beredning sker i Pris- och belöningsnämnden, för vidare befordran till akademikollegiet. Slutligt beslut fattas i akademien in pleno.


S. O. Bergs och Fajer Fajerssons pris Mer information

S. O. Bergs och Fajer Fajerssons pris 2024

Växtförädlingschef, agronomie doktor Annette Olesen, Dronningmølle, Danmark,
som har satt svensk växtförädling på världskartan. Annette Olesen har bidragit till utvecklingen av svensk växtförädling och framtagning av nya växtsorter till stor nytta för svenskt lantbruk.

I år tilldelas priset agronomie doktor och växtförädlingschef Annette Olesen som har vigt sitt arbetsliv åt växtförädling. Under många år har hon på ett förtjänstfullt sätt bidragit till utvecklingen av svensk växtförädling genom framtagning av många nya sorter till stor nytta för svenskt lantbruk. Annette Olesen har lett och utvecklat växtförädlingen inom Lantmännen till att idag ligga i framkant genom användning av de senaste teknologierna. Hon har satt svensk växtförädling på världskartan genom passion och starkt engagemang som skapat en laganda. Svensk växtförädling har idag en god position för fortsatt utveckling som kan bidra till ett mer hållbart, lönsamt och produktivt lantbruk. Annette Olesen har drivit och koordinerat stora investeringar som gjorts inom den senaste tekniken samtidigt som hon säkerställt en återväxt av personal med hög kompetens bland annat genom ett aktivt nätverkande inom akademin nationellt och internationellt. Hon har bidragit till satsningen på SLU Grogrund inom Sveriges livsmedelsstrategi och till den stora havresatsningen som görs vid Lunds universitet inom ScanOats.


2021

Agronomie doktor och tidigare statsagronom Tomas Rydberg, Uppsala,
som på ett synnerligen framgångsrikt sätt kombinerat vetenskaplig forskning med praktiskt inriktad fältförsöksverksamhet i ett nära samarbete med branschen. Tomas Rydberg har dessutom varit en mycket uppskattad föreläsare och handledare.

2018

Agronomie doktor Rolf Stegmark, Helsingborg,
för hans förädling av ärtor för konservering. Han har förbättrat ärtornas resistens mot flera viktiga sjukdomar, ökat skörden och höjt näringsvärde och smak.

2015

till Agronom Jan Ö. Jönsson för hans framgångsrika resistensförädling av höst- och vårvete mot sjukdomar som gulrost, mjöldagg, septoria och stinksot.

2010

till Agronom Åke Huhtapalo, för hans innovativa utvecklingsarbete av jordbrukets såmaskiner.

2007

till Agronomie doktor Gunnar Svensson, för hans fullödiga arbete att genetiskt och odlingstekniskt ha utvecklat vetesortimenten i Norden och övriga Europa. Ett exempel är succésorten Kosack med sina specifika malnings- och bakningsegenskaper.

2004

till Professor emeritus Sven Gesslein, för att oförtrutet ha främjat tillämpad forskning och med framgång använt dess resultat för utveckling av ett konkurrenskraftigt jordbruk.

2001

till Dr Göran Ewertson, för framsynta och framgångsrika insatser inom växtförädlingen av höstvete och korn.

1998

till Agronomie licentiat Magnus Roland, för att han med initiativkraft, skicklighet och noggrannhet under nära tre decennier framgångsrikt lett förädlings- och försöksverksamhet inom växtodlingen i västra Sverige.

1995

till Agronomie licentiat Sven Ohlsson, för hans långa, gedigna forskar- och försöksmannagärning, där han tagit tillvara och vidareutvecklat värdefulla långliggande försök, vilkas resultat i förening med praktiska tillämpningar inom växtodlingen tillfört svenskt jordbruk värdefull kunskap.


Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.