#53 – Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900


Publikationer

Jordbruket och skogsbruket genomgick under 1900-talet en dramatisk omvandling. I denna rikt illustrerade antologi presenterar ledande forskare i 27 tematiskt inriktade artiklar denna omvandlings historia, en historia som bland annat innebar en allt intensivare modernisering och rationalisering.

Boken vänder sig till forskare från många olika discipliner, till beslutsfattare/administratörer/planerare som här får ett kunskapsunderlag för sitt arbete, samt till lärare och personer verksamma inom de areella näringarna. Författarna i antologin är historiker, geografer, idéhistoriker, jordbruks- och skogsforskare, som behandlar sina specialområden. I artiklarna kan vi bland annat följa markanvändningens och fastighetsstrukturens förändringar, mjölkproduktionens och rennäringens omvandling, skogsarbetets och skogsägandets utveckling, hur staten styrt och stimulerat vissa aspekter och verksamheter. Artiklarna skildrar hela hundraårsperioden och visar de areella näringarnas avtryck och påverkan på det svenska landskapet. Parallellt gavs boken även ut på engelska med titeln: Agriculture and forestry in Sweden since 1900. Geographical and historical studies.

Här finner ni en informationsrik broschyr om antologin som presenterades i samband med boksläppet.

Antologin kan med fördel läsas tillsammans med den atlas som gavs ut inom samma projekt: Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900: en kartografisk beskrivning. Där finns en lång rad kartor, diagram och illustrationer som beskriver de areella näringarnas utveckling det senaste århundradet.  Här finner ni även en broschyr om atlasen.

En rapport om distributionen och marknadsföringen för den svenska och engelska utgåvorna av Atlasen och antologin Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 hittar ni här.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.