SOLMED #62 Den svenska lantbrukslitteraturen från äldsta tid t.o.m. år 1850


Publikationer

Den svenska lantbrukslitteraturen har blivit en klassiker inom svensk bibliografi. Den sattes ursprungligen samman av bibliotekarien Per Magnus Hebbe och publicerades första gången 1919–45. Bibliografin har alltid ansetts vara mycket informativ och tillförlitlig. Dessutom är det ett unikt arbete genom sin speciella ämnesuppställning och fullständighet. Knappast några böcker, småskrifter eller tidningsartiklar har undgått hans uppmärksamhet. Tillskott i form av en särskild förteckning med tillägg och rättelser, liksom en lista över källor för forskning kring de areella näringarnas historia, har här gjorts av bibliotekarien och bokhistorikern Olof Kåhrström. En inledande artikel av professor Janken Myrdal ger även en överblick över den svenska lantbrukslitteraturen i äldre tid.

Omslag

Disposition, innehåll, företal etc.
En ”Hebbe” för 2000-talet – om återutgivningen av ett välkänt lantbrukshistoriskt forskningsredskap, ett akademiföretal av Janken Myrdal

Lantbrukslitteraturen under 1700-talet som indikator på djupgående mentalitetsförändringar i samhället, förord, Bibliografiska källor för äldre svensk litteratur om lantbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk, jakt och fiske av Janken Myrdal

Förord till nyutgåvan av Olof Kåhrström

Bibliografiska källor för äldre svensk litteratur om lantbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk, jakt och fiske. Kompletterad och något omstrukturerad version av förteckning i P.M. Hebbes Den svenska lantbrukslitteraturen, D. 1 (1939) av Olof Kåhrström

Den svenska lantbrukslitteraturen. I. Från äldsta tid t.o.m. år 1800. Bibliografisk förteckning på uppdrag av Kungl. Lantbruksakademien uppgjord av P.M. Hebbe

Del 1
Skrifter av allmänt innehåll
Lanthushållningen i Sverige med Finland
Lanthushållningen i övriga länder
Jordbruk
Växtsjukdomar och växtskydd
Trädgårdsskötsel

Del 2
Trädgårdsskötsel (forts.)
Skogshushållning
Husdjursskötsel
Mjölkhushållning
Lantbrukets ekonomi
Teknologi
Undervisning
Register

Den svenska lantbrukslitteraturen. II. Från 1801 till 1850. Bibliografisk förteckning på uppdrag av Kungl. Lantbruksakademien uppgjord av P.M. Hebbe

Del 1
Lanthushållning i allmänhet
Lanthushållningen i Sverige och Finland
Lanthushållningen i övriga länder
Jordbruk
Skadedjur och sjukdomar på växter
Trädgårdsskötsel

Del 2
Trädgårdsskötsel (forts.)
Skogshushållning
Husdjursskötsel
Mjölkhushållning
Lantbrukets ekonomi
Teknologi
Undervisning
Register

Den svenska lantbrukslitteraturen. III. Korrigeringar, kompletteringar och tillägg av Olof Kåhrström
Lanthushållning i allmänhet
Lanthushållningen i Sverige och Finland
Lanthushållningen i övriga länder
Jordbruk
Skadedjur och sjukdomar på växter
Trädgårdsskötsel
Skogshushållning
Husdjursskötsel
Mjölkhushållning
Lantbrukets ekonomi
Teknologi
Undervisning
Författarregister


Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Del 1 i en akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl.…

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.