Kan fisk användas för utvärdering av vattenkvalitet inom EU:s vattendirektiv? – KSLAT 16-2004

EU:s vattendirektiv (WFD = Water Framwork Directive) ger riktlinjer för skydd av vatten inom EU och det innefattar sjöar, floder, kustvatten och grundvatten. Målet för WFD är att uppnå god ekologisk status av inlandsvatten till 2015, och att all försämring av vattenkvalitet förhindras. Enligt WFD skall administrationen av inlandsvatten bygga på avrinningsområden även om det innebär att man måste gå över nationsgränser.

Biologiska indikatorer kommer att användas vid utvärderingen av ekologisk status i vatten. Fisk som indikator av kvalitet har flera fördelar. Sammansättningen av arter är relativt välkänd, liksom biologin hos de olika arterna, likaså är fångstmetoderna väl etablerade. Vidare finns ett brett samhällsintresse för fisk och fiske.

Endast digitalt publicerad.