Landet utanför

KSLAT 5-2009

Om landskapsestetikens betydelse för den urbana människan … och om den urbana människans betydelse för landet utanför staden

KSLA:s miljökommitté vill med sitt arbete kring landet utanför staden lyfta frågan om en viktig men ofta förbisedd landskapstyp, som vi skulle vilja kalla det periurbana landskapet. Definitionen av detta periurbana landskap är relativt osäker, men har sin grund i ett perifert läge i förhållande till staden och samtidigt en stark påverkan av den och dess invånare.

De periurbana landskapens fysiska närhet till stora delar av den urbana befolkningen gör att de, förutom att fungera som rena produktions- eller rekreationslandskap, skulle kunna utvecklas till hembygder för den urbana människan och på sikt utgöra grunden för kommande generationers gemensamma mentala landskap.

Med skriftens sju texter vill miljökommittén inleda en nödvändig diskussion om landet utanför staden. Samtliga författare lyfter fram behovet av ett nytänkande avseende en landskapsestetik som inte bara präglas av historien, utan också av en estetik som förhåller sig till de nutida invånarnas användande av landskapet liksom deras visioner.

Redaktör: Carola Wingren.