Verksamhetsberättelse 2018 – KSLAT nr 3-2019

Preses har ordet

Akademisekreterarens tillbakablick på 2018

Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktiviteter • Publiceringsverksamheten • Avgivna remisser • Anslag, stipendier, priser och belöningar

Donationsgårdarna: Barksätter och Enaforsholm

Organisationen: Övergripande organisation • Utskotten, avdelningarna och deras kommittéer • Enheten för bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP) • Nya ledamöter • In Memoriam • Personal

Ekonomin: Flerårsöversikt 2014–2018 • Fördelning av utdelade medel 2018

Redaktör: Ylva Nordin

I tryck har denna skrift ISBN-nr 978-91-88567-26-0.

Du som hämtar pdf:n här till höger och sparar den: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad i din Acrobat Reader.

Till bläddringsbar version (gratisapp, innehåller reklam)  →

Rättelse i verksamhetsberättelsen

Beskrivningarna av seminarierna Smakens värde – för indviden, producenten och förädlaren den 19 mars (sid 21) och Värdefulla mervärden i svensk livsmedelsproduktion den 29 november (sid 31) har blivit omkastade.