KSLAT 1999 – årgång 138

Här listas KSLAT som publicerats under 1999.

Nr 1 Biodiversiteten i de areella näringarna och svensk genresurspolitik

Nr 2 Växtnäring i inlandsvatten

Nr 3 Pollination – Är den nödvändig för landskap och odling?

Nr 4 Vad krävs för att svenskt jordbruk skall bli konkurrenskraftigt 2010?

Nr 5 De areella näringarnas roll i det svenska energisystemet efter år 2010

Nr 6 Lantmäteriet i skogs- och jordbrukets tjänst

Nr 7 Forskningens och den högre utbildningens organisation inom de areella näringarna – jämförelse mellan länder och diskussion om framtiden

Nr 8 Öppnar forskningen nya möjligheter för skog och trä?

Nr 9 Precisionsodling – för miljö och ekonomi?

Nr 10 Baltikum i förvandling – jordbruk, skogsbruk, fiske, miljö

Nr 11 Jordbruk med miljöprofil. Produktion och marknad

Nr 12 Verksamhetsberättelse 1998 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Nr 13 Finns det en framtid för svensk nötköttsproduktion?

Nr 14 Hur påverkas svenskt skogsbruk av de internationella konventionerna?

Nr 15 Måste små bli stora och stora större? Om jord- och skogsbrukets strukturproblem

Nr 16 Hur främja företagande och entreprenörskap på landsbygden?

Nr 17 ”Glimpses” from Hungarian agriculture and forestry