Verksamhetsberättelse 2012 – KSLAT nr 2-2013

Akademisekreteraren har ordet. Avdelningarna och deras kommittéer. Enheten för de areella näringarnas historia. Årets aktiviteter. Sammankomster. Högtidssammankomsten. Barksätter och Enaforsholm. Anslag, stipendier, priser och belöningar. Avgivna remissvar. Publicerings- och informationsverksamheten. Ekonomisk flerårsöversikt 2008–2012. KSLA:s organisation. Nya ledamöter. Avlidna ledamöter. Styrande organ och personal.