En biobaserad ekonomi dec 2011


Ett strategidokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling mot ett hållbart samhälle. Framtaget inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition för den gröna sektorn under ledning av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien med stöd av:

AgroVäst, AgroÖst, Formas, Hushållningssällskapens Förbund, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Jordbruksverket, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen/Central FoU, Livsmedelsföretagen (Li), Livsmedelsverket, Mistra, Naturvetarna, SkogForsk, Skogsindustrierna, Skogssällskapet AB, SP Trätek, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Stiftelsen Hästforskning, Stiftelsen Lantbruksforskning, Svenska FSC, Sveriges Lantbruksuniversitet, Vinnova, Världsnaturfonden WWF.

Läs också Gröna sektorns inspel till forsknings och innovationspolitiska propositionen.