2017-10-31 Rapport Det skogliga biståndet så här långt


Mot slutet av 80-talet var skogsbiståndet ca 5 % av det totala biståndet eller 500 mkr/år. Insatserna spände över ett brett fält i alla världsdelar. Idag är bara 3 ‰ av biståndet skogligt. Dags att göra bokslut – vad blev rätt eller fel, hur kan vi utnyttja det som byggdes upp?

Vid seminariet Det skogliga biståndet så här långt gavs åhörarna möjlighet att lyssna till berättelser och erfarenheter från de som var med och även filosofera över det svenska skogsbiståndets framtid. Seminariet hölls den 31 oktober 2017 och var ett samarrangemang mellan KSLA och Skogshistoriska sällskapet.

Rapporten är skriven av seminariets moderator Björn Lundgren.

Till seminariet och dess presentationer →