Matens kvalitet


Livsmedelskvalitet är ett komplext begrepp. Ordet kan härledas från latinets qualitas, om betyder beskaffenhet, egenskap och värde. Förenklat kan man säga att kvalitet är en produkts förmåga att tillfredsställa en persons förväntningar. I denna skrift presenterar vi de viktigaste kriterier som kännetecknar begreppet livsmedelskvalitet.