KSLA:s yttrande över Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn

KSLA har yttrat sig över Skogsstyrelsens förslag om nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn. KSLA anser att angreppsättet med målbilder är positivt. Det är dock viktigt att målbilderna blir klara och tydliga, med så liten risk för tveksamheter och tolkningar som möjligt. Det blir därför viktigt att hålla nere antalet punkter.

Läs hela remissvaret i pdf:n till höger.