Remissammanställning för 2009

De remisser som KSLA har lämnat under 2009. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2008 och som besvaras av KSLA 2009 sorteras in under 2009.

Ett arbetssätt för biologisk mångfald och andra värden i ett landskapsperspektiv

(Naturvårdsverket)

KSLA Ett arbetssätt för biologisk mångfald

Trygg med vad du äter – nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion

(Jordbruksdepartementet)

KSLA Trygg med vad du äter

Förslag till nationellt genomförande av den europeiska landskapskonventionen

(Riksantikvarieämbetet)

KSLA Nationellt genomförade av europeiska landskapskonventionen

Skog utan gräns? – betänkande från Gränsskogsutredningen

(Jordbruksdepartementet. Till utredningen.)

KSLA Skog utan gräns

Ny lag om ekologisk produktion

(Jordbruksdepartementet)

KSLA Ny lag om ekologisk produktion

Moderniserade skatteregler för ideell sektor – betänkande av Stiftelse- och föreningsskatteutredningen

(Finansdepartementet)

KSLA Moderniserade skatteregler för ideell sektor

Utseende av styrelseledamöter i forskningsstiftelser som bildats med löntagarfondsmedel – regeringspromemoria

(Utbildningsdepartementet)

KSLA Utseende av styrelseledamöter i forskningsstiftelser

Miljömålen i nya perspektiv – betänkande av Utredningen om miljömålssystemet

(Miljödepartementet)

KSLA Miljömålen i nya perspektiv

Energimyndighetens förslag till kvotpliktsystem för biodrivmedel

(Näringsdepartementet)

KSLA Kvotpliktsystem för biodrivmedel

Hållbarhetskriterier med förslag till implementering av vissa delar av Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användning av energi från förnybara energikällor

(Näringsdepartmentet)

KSLA Hållbarhetskriterier – energi från förnybara energikällor