Remissammanställning för 2011

Här är de remisser som KSLA har lämnat under 2011. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2010 och som besvaras av KSLA 2011 sorteras in under 2011.

Yttrande över slutbetänkande av Fiskelagsutredningen

Med fiskevården i fokus – en ny fiskevårdslag (SOU 2010:42)

KSLA Fiskelagsutredningen SOU2010-42

Yttrande över Energimyndighetens biogasstrategi och två rapporter från energimarknadsinspektionen

Energimyndighetens Biogasstrategi ER 2012:23, Energimarknadsinspektionens rapporter ”Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion” (EI R 2 010:17) och ”Ökad andel biogas på en utvecklad gasmarknad” (ER R 2 009:19).

KSLA_Biogasremiss 2011

Synpunkter på Grönboken om nästa EU-program för FoU och innovation

Utbildningsdepartementet (Dnr U 2011/2487/F)

KSLA Grönboken om EUs FoU Dnr U2011-2487-F

Synpunkter på Miljömålsremiss 2011

Miljömålsberedningens betänkande ”Etappmål i miljömålssystemet” (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport ”Miljömålen på ny grund” (rapport 6420)

KSLAs Synpunkter Miljömålsremiss 2011

 Yttrande över förslag till EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Förslag till EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken (KOM 2011-425) och om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (KOM 2011-416)

KSLA synpunkter EUs fiskeripolitik 2011

Gröna sektorns inspel till forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Den forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2012.

En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling

En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling