Remissammanställning för 2012

De remisser som KSLA har lämnat under 2012. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2011 och som besvaras av KSLA 2012 sorteras in under 2012.

Yttrande över förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifond

Europakommissionens förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifond KOM (2011) 804

KSLA-Europeisk havs- och fiskerifond KOM 2011-804

Yttrande över rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor

Utbildningsdepartementet, rapporten ”Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor”

KSLAs svar Prestationsbaserad resurstilldelning

Synpunkter på betänkande om ny djurskyddslag

Landsbygdsdepartementets betänkandet”Ny djurskyddslag” (SOU 2011:75)

KSLA-Ny djurskyddslag SOU 2011-75

Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter

Utbildningsdepartementet, betänkandet ”Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter” (SOU 2012:20)

KSLA_Kvalitetssakring FoU vid statliga myndigheter

Yttrande över översynen av Svenska artprojektet

Landsbygdsdepartementet

KSLA yttrande Svenska artprojektet