Remissammanställning för 2013

De remisser som KSLA har lämnat under 2013. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2012 och som besvaras av KSLA 2013 sorteras in under 2013.

Yttrande över Kommissionens förslag till ändring i Förnybarhets- och bränsledirektiven

Näringsdepartementet: synpunkter på Europeiska Kommissionens Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

KSLA:s svar över Förslag till ändring i Förnybarhet och bränsledirektiven

Yttrande över rapporten om klimatfärdplan 2050

Miljödepartementet: yttrande över Naturvårdsverkets rapport ”Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050″.

KSLA:s yttrande över Klimatfärdplan 2050

KSLA:s yttrande om Kvotplikt för biodrivmedel

Näringsdepartementet: synpunkter på regeringens förslag till en ny lag om kvotplikt för biodrivmedel liksom förslag till ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

KSLA:s yttrande om Kvotplikt för biodrivmedel

KSLA:s yttrande över tre regeringsuppdrag

Miljödepartementet: yttrande över tre rapporter:

  • Bevarandet av biologisk mångfald NV-05326-12 (Naturvårdsverket) och Dnr 2012/2980 (Skogsstyrelsen)
  • Sammanställd information om ekosystemtjänster NV-00841-12, 2012-10-31
  • Grön infrastruktur, Naturvårdsverkets rapport, december 2012.

KSLA:s yttrande över tre regeringsuppdrag

Yttrande över betänkandet Djurhållning och miljön

Landsbygdsdepartementet: yttrande över betänkandet Djurhållning och miljön – hantering av risker och möjligheter med stallgödsel (SOU 2013:5).

KSLA:s yttrande över rapport om Djurhållning och miljön

Yttrande över förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd för kvävegödsling inom 30 § skogsvårdslagen

Skogsstyrelsen: yttrande över förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd för kvävegödsling inom 30 § skogsvårdslagen.

KSLA:s yttrande Kvävegödsling

Yttrande över delbetänkandet Långsiktigt hållbar markanvändning

Miljödepartementet: synpunkter på Miljömålsberedningens delbetänkande Långsiktigt hållbar markanvändning, del 1, (SOU 2013:43).

KSLA:s yttrande över Långsiktigt hållbar markanvändning

Synpunkter på rapporten ”Fria eller fälla”

Riksantikvarieämbetet: synpunkter på rapport ”Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer”.

KSLA:s synpunkter på ”Fria eller fälla”

Yttrande över regeringsuppdrag om licensjakt på säl

Landsbygdsdepartementet: synpunkter på Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om införande av licensjakt på säl.

KSLA:s yttrande om Licensjakt på säl

Yttrande över lag-PM om tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

Socialdepartementet: synpunkter på regeringens lagpromemoria om Tekniska egenskapskrav oh kommunala markanvisningar.

KSLA:s yttrande om Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv

Naturvårdsverket: synpunkter på Nationell förvaltningsplan för storskarv (Dnr NV-00342-13).

KSLA:s yttrande över Naturvårdsverkets förslag till Nationell förvaltningsplan för storskarv