Remissammanställning för 2015

De remisser som KSLA har lämnat under 2015. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2014 och som besvaras av KSLA 2015 sorteras in under 2015.

Response to Survey on research that contributes to the environmental quality objective A Non-Toxic Environment

Formas (2015-03-12).

KSLA’s Response to the Survey on research that contributes to the environmental quality objective A Non-Toxic Environment

 

Kunskapsplattform för skogsproduktion

Skogsstyrelsen (2015-04-15).

KSLA:s yttrande om Kunskapsplatform för skogsproduktion

 

Samrådshandlingar för ny vattenförvaltning

Olika Vattenmyndigheter (2015-04-24).

KSLA:s synpunkter på Samrådshandlingar för ny vattenförvaltning

 

Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen

Skogsstyrelsen (2015-05-25).

KSLA:s yttrande över förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen – utökat ansvar och egenkontroll

 

Konkurrenskraftsutredningen

Näringsdepartementet (2015-06-17)

KSLA:s yttrande över Konkurrenskraftsutredningen Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring, SOU 2015:15

 

Kontrollstation 2015 – förändrat klimat

Miljö- och energidepartementet (2015-06-18).

KSLA:s yttrande över Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

 

Service i glesbygd

Näringsdepartementet (2015-08-05)

KSLA:s synpunkter på betänkandet Service i glesbygd

 

Regeringens forskningsproposition

Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet (2015-11-02)

KSLA:s underlag till regeringens forskningsproposition