Remissammanställning för 2019

De remisser som KSLA har lämnat under 2019. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2018 och som besvaras av KSLA 2019 sorteras in under 2019.

Skogsstyrelsens rapport Skogsskötsel med nya möjligheter, dnr 2016/1277.

(Skogsstyrelsen 2019-02-07)

2019-02-07 KSLA:s yttrande Skogsskötsel med nya möjligheter

Justitiedepartementets betänkande Skogsbränderna sommaren 2018, SOU 2019:7.

(Justitiedepartementet 2019-05-13)

2019-05-13 KSLA remissvar Skogsbränderna 2018

Formas remiss Den strategiska forskningsagendan för livsmedel, dnr 2019-02159.

(Formas 2019-08-22)

2019-08-22-KSLA:s yttrande Den strategiska forskningsagendan för livsmedel

Livsmedelsverkets (SLV) redovisning av regeringsuppdraget Analys av möjligheten att förenkla förfaranden för avsättning av svenskt vildsvinskött, dnr  2018/02334.

(Livsmedelsverket 2019-10-28)

2019-10-28 KSLA:s yttrande Avsättning av vildsvinskött

Miljödepartementets betänkande  Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning, SOU 2019:22

(Miljödepartementet 2019-12-20)

2019-12-20 KSLA:s yttrande Sveriges miljöövervakning

 

Dessutom det

Inspel till regeringens forskningsproposition (U2019/02263/UH)

om överlämnades till statsrådet Matilda Ernkrans vid ett personligt möte den 29 oktober då preses Lisa Sennerby Forsse, vice preses Björn Sundell, akademiens sekreterare och vd Eva Pettersson och Forskningsutskottets ordförande Charlotte Bengtsson deltog.

(Utbildningsdepartementet 2019-10-29)

2019-10-29 KSLA:s inspel till regeringens forskningspolitik