KSLA:s yttrande över förslag kring hantering av oredlighet i forskning

Akademien har lämnat synpunkter på betänkandet om åtgärder för att ”främja god sed och hantera oredlighet i forskningen”, SOU 2017:10. KSLA välkomnar förslaget att inrätta en oberoende nämndmyndighet som ska hantera frågor om oredlighet i forskningen och instämmer i stort med utredningens förslag. KSLA anser dock att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) med sitt nya uppdrag att granska forskningens kvalitet vid landets lärosäten skulle vara en lämpligare värdmyndighet än Vetenskapsrådet.

Läs hela remissvaret i pdf:n till höger.