Remiss Betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7)

KSLA anser att utredningen på ett förtjänstfullt sätt har genomfört sitt uppdrag. Akademien stödjer i huvudsak utredningens förslag till åtgärder och förändringar i gällande lag och förordning.

KSLA ser det centralt att förslaget på att obligatoriskt ansluta kommunal räddningstjänst till systemledning och ledningscentraler genomförs. Det torde medföra att statligt övertagande inte behöver bli aktuellt.

Skulle detta trots allt bli aktuellt instämmer KSLA med utredningens förslag att om räddningsinsatsen är omfattande eller om det annars finns synnerliga skäl ska staten ha möjlighet att överta ansvaret. KSLA föreslår att ansvaret då åvilar MSB eller någon Länsstyrelse.

Läs hela remissvaret i pdf:n till höger.