Yttrande över rapporten om klimatfärdplan 2050

KSLA har lämnat ett yttrande till Miljödepartementet över Naturvårdsverkets rapport ”Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050”.

Akademien påpekar bland annat att Färdplanen inte i tillräcklig grad diskuterar teknikutvecklingen; ökad livslängd på produkter och bättre återvinning samt substitution av energikrävande stål och cement med främst trä. Rapporten baseras också på ett sätt att räkna som gör att jordbruket inte kan bli klimatneutralt utan att läggas ned. KSLA pekar tvärtom på möjligheterna för jordbruket att komma långt på väg mot klimatneutralitet, under förutsättning att all bioenergi, till exempel från halm, biomassa från höstgrödor, biogas från gödsel etc. tillgodoräknas jordbruket, liksom inbindning av kol i marken.

Ladda ner hela yttrandet till höger.