Yttrande Sveriges första nationella skogsprogram

Näringsdepartementet har remitterat underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram.

KSLA välkomnar initiativet att arbeta fram ett Nationellt Skogsprogram (NSP) för Sverige. Visionen ”Skogen – det gröna guldet – skall bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi” tydliggör att möjligheterna inom skogen måste kopplas samman med andra politikområden och strategiska satsningar för att förverkligas. Visionen manar till kraftfulla satsningar för att minska vårt beroende av linjära fossilbaserade flöden av material och energi genom att ersätta dessa med cirkulära biobaserade flöden. Vi ser i förlängningen av arbetet med NSP även ett brett bioekonomiskt samverkansprogram med en ”Bioekonomiberedning” nära riksdagen som motor. Ett sådant program skulle ge substans åt ambitionen att NSP skall stimulera flera andra strategiska satsningar och politikområden.

För att ta del av hela remissvaret se bifogat dokument.