Yttrande över ”Prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan”

Rapporten ”Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle” har remitterats av Näringsdepartementet.

I sitt svar ställer sig Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien positiv till regeringens strävan att öka incitamenten för universitets och högskolors samverkan med det omgivande samhället. Dock anser KSLA att den utvärderingsmodell som föreslås av Vinnova i nuläget inte kan rekommenderas som underlag för fördelning av medel till lärosätena. Modellen upplevs som alltför resurskrävande i förhållande till den begränsade information den trots de stora insatserna sannolikt kommer att ge. En vidareutveckling av modell och processer för utvärdering av samverkan är en förutsättning för att samverkan ska kunna utvärderas på ett transparent sätt.