Yttrande över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

KSLA har yttrat sig över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle. KSLA anser att reduktionsplikt är ett effektivt steg mot ett tydligare styrmedelssystem för att främja en minskad användning av fossila råvaror inom transportsektorn och är positivt till att det införs i Sverige. KSLA bedömer att Sverige har en stor potential att producera biodrivmedel, då, enligt Jordbruksverkets prognoser, allt större arealer friställs framöver samt Skogsstyrelsens prognoser visar på möjligheten att öka uttag.

Läs hela remissvaret i pdf:n här till höger.