KSLA har utsett 2014 års pris- och belöningsmottagare

Akademien har utsett 2014 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Kung Carl XVI Gustaf delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 202:a högtidssammankomst den 28 januari 2014 i Stockholms Stadshus.

Akademiens A. W. Bergsten-pris

Professor emeritus Per Åman, Uppsala
för att han på ett visionärt sätt lett den vetenskapliga kunskapsutvecklingen om kopplingen mellan mat och hälsa med fokus på cerealier.

Ovanstående belöning är beslutade av akademien i plenum.
Följande belöningar har beslutats av akademiens kollegium.

Akademiens Georg och Greta Borgström-pris

Författaren och ledamoten av EU- parlamentet Isabella Lövin, Värmdö
för hennes banbrytande arbete med att synliggöra dagens misshushållning med våra fiskresurser och ett framsynt förhandlingsarbete inom EU för en hållbar fiskförvaltning i världen.

Akademiens Guldmedalj

Professor Jan-Erik Hällgren, Holmsund
för hans viktiga forskning kring skogsträdens fysiologi och hans stora insatser för att utveckla skogsvetenskaplig forskning och undervisning.

Akademiens silvermedalj

Flyktingsamordnare Djamal Hamaili, Valdemarsvik
för att hans framgångsrika insatser att marknadsföra landsbygden och de areella näringarna som ett alternativ till storstadsmiljöerna, för personer med utländsk bakgrund som kommer till Sverige.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

FD Karin Eklöf, Sveriges Lantbruksuniversitet och Pennsylvania, USA
för hennes avhandling ”Effects of Stump Harvesting and Site Preparation on Mercury Mobilization and Methylation”
och
FD Tim Horstkotte, Umeå universitet och Turku, Finland
för hans avhandling ”Congested Landscapes: Social-Ecological Interactions Between Forestry and Reindeer Husbandry”.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning

Universitetslektor Cecilia Mark-Herbert, Uppsala
för hennes innovativa pedagogik och enastående förmåga att skapa goda förutsättningar för lärande samt bemöta och motivera studenter utifrån deras olika bakgrund.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningsinformation

Fil lic Björn Cederberg, Uppsala
för att ha bedrivit ett mycket framgångsrikt kunskapsarbete som haft stor betydelse för naturvård och de areella näringarna. Han har med saklighet och glädje informerat allmänhet om frågor kring hot mot insektsfaunan generellt och mot pollinatörer i synnerhet.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst

Förste laboratorieassistent Anna-Greta Haglund, Uppsala
för hennes långa engagemang i forskningen om djurfoder, inte minst i arbetet med att utveckla och förfina relevanta analysmetoder, samt för den kompetens med vilken hon deltagit i utbildning av forskare och doktorander såväl i Sverige som i Sydostasien.

Anders Elofsons medalj

Försöksledare Jan Jansson, Dalstorp
för hans gedigna insatser inom rådgivningen och inom den tillämpade fältforskningen för utveckling av vallodlingen i Sverige.
(beslutas av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond)

 

Anders Walls landsbygdsstipendium (beslutas av Anders Walls stipendiekommitté)

Företagare Eric Westerberg, Ånäset, för att han som egen företagare sedan 20-årsåldern kombinerat utbildning med eget företagande och därigenom utvecklat sitt maskintekniska kunnande till spetskompetens som genererat ett flertal uppfinningar av stor betydelse för företag i ett flertal branscher inom de gröna näringarna. Stipendiet, är avsett att användas till kompetensutveckling. Stipendiaten får också tillgång till ett brett och aktivt nätverk.

 

Mer information:
Agr.dr. Bo Andersson, akademiens vice preses, ordförande i Pris- och Belöningsnämnden
Telefon: 072-544 45 48
E-postadress: bo.andersson.28@telia.com, akademien@ksla.se  •  www.ksla.se