2018 års Wallenbergprofessorer

In English below.

KSLA har utnämnt 2018 års Wallenbergprofessorer

 Akademien har beslutat utnämna två mycket välmeriterade gästprofessorer för perioden 2018:
Professor Scott Creel från Department of Ecology, Montana State University, USA. Professor Creel kommer att arbeta på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå, Institutionen för vilt, fisk och miljö.
Professor Tobias Kuemmerle från Department of Geography, Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland. Professor Kuemmerle kommer att ha Centrum för Miljö- och Klimatforskning vid Lunds universitet som sin svenska placering.

Dessa två är Wallenbergprofessorer nr 5 och 6 i en serie om 7 professurer.

Professor Scott Creel. Photo: Erik Cronberg.

Professor Scott Creels planerade forskning i Sverige handlar om att utveckla nya populationsmodeller där man använder genetik för att uppskatta olika parametrar i vilda populationer som björn, lax, älg, kungsörn m fl. Sådan information, som utgör grunden i kunskapsbaserad naturresursförvaltning, saknas ofta idag.

I svensk förvaltning av vilda arter eftersträvar vi lokal förankring av beslut om skydd och nyttjande. Det blir allt viktigare att förstå hur dynamiken hos viktiga arter påverkar och påverkas av att landskapet används på många olika sätt, om vi ska kunna hantera de målkonflikter som uppstår av ekologiska förändringar och av att vi utnyttjar olika naturresurser i allt högre utsträckning. Tillförlitliga data om olika populationers storlek och dynamik underlättar besluten.

Ekologi är ett starkt svenskt forskningsområde som ökar alltmer i betydelse för uthålligt nyttjande av viktiga naturresurser. Utnämningen av professor Creel kommer att skapa stora synergieffekter, framförallt genom nya samarbeten och forskningsinriktningar inom området. Hans internationella nätverk, med forskningsprojekt i bland annat Afrika, där flera av världens främsta universitet bedriver liknande projekt, kommer att bli mycket värdefullt för svenska forskare. Efter sin tid som gästprofessor kommer professor Creel att knytas till SLU under ytterligare fem år. Det ska ytterligare förstärka de långsiktigt positiva effekterna för svensk forskning och internationella samarbeten som denna gästprofessur medför.

Mer om professor Scott Creel:

http://www.montana.edu/screel/

Professor Tobias Kuemmerle. Photo: Erik Cronberg.

Professor Tobias Kuemmerle är en mycket framstående forskare inom sitt område som rör samspelet mellan arealanvändning, biodiversitet och ekosystemtjänster i ett klimatförändringsperspektiv. Det är ett forskningsområde som har vuxit i betydelse i takt med ett allt intensivare jord- och skogsbruk kombinerat med effekterna av klimatförändringar. Forskningen är av yttersta vikt för att kunna utveckla sätt att använda mark för produktion av livsmedel och biomassa på ett mer hållbart sätt och även för att skydda våra grundläggande naturresurser och ett antal ekosystemtjänster.

I ett första steg ska forskningen inriktas på jordbrukets roll för ekosystemtjänster, men ambitionen är att även inleda studier som är relevanta för svenskt skogsbruk. Det pågår redan idag forskning inom detta område på Lunds universitet. Årets gästprofessur kommer att stärka, fördjupa och berika denna forskning. Den kommer också att resultera i ett långsiktigt samarbete med professor Kuemmerles forskargrupp i Berlin.

Både Stockholms universitet och SLU kommer att kunna dra nytta av professor Tobias Kuemmerles sakkunskap. Han kommer att undervisa på såväl grundutbildnings- som mastersnivå, och även delta i handledning av doktorander. Dessutom ska en svensk-tysk sommarskola inom området etableras.

Mer om professor Tobias Kuemmerle:

https://www.geographie.hu-berlin.de/en/professorships/biogeography/people/current-people/kuemmerle

Information

Eva Pettersson, Akademisekreterare KSLA: eva.pettersson@ksla.se, 08-5454 7702

Thomas Rosswall, beredningsgruppens ordförande: thomas.rosswall@gmail.com, 0760-19 16 78

___________________________________________________________________________

KSLA has appointed two Wallenberg Professors for 2018

The Academy has decided to appoint two very valuable guest professors for the 2018 period:

  • Professor Scott Creel, from Department of Ecology, Montana State University, Bozeman, MT, USA. Professor Creel will be working at the Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Umeå.
  • Professor Tobias Kuemmerle, Department of Geography, Humboldt University of Berlin, Berlin, Germany. Professor Kuemmerle’s Swedish location will be the Centre for Environmental and Climate Research, Lund University.

These two are Wallenberg Professors no. 5 and no. 6 in a series of 7 professorships.

Professor Scott Creel’s planned research in Sweden is about developing new population models where genetics is used to estimate different population parameters in wild populations, such as bear, salmon, moose, golden eagle and others. This information is the foundation of knowledge-based natural resource management, but is often lacking today.

In the Swedish management of wild species, local anchoring is sought for decisions regarding protection and use. Understanding of how the dynamics of important species affect, and are influenced by, the multifaceted landscape is becoming increasingly important in addressing conflicts of interest arising from ecological changes and increased utilization of different natural resources. Decisions are facilitated by reliable data on the size and dynamics of different populations.

Ecology is a strong Swedish research area and the collaboration with Professor Creel will create significant synergistic effects, primarily through new collaborations and research in a subject of increasing importance for the sustainable use of important natural resources. Professor Creel’s international network, for instance from research projects in Africa, where several of the world’s leading universities carry out similar projects, will be very valuable to Swedish researchers.

After his guest professorship has been completed, Professor Creel will be linked to SLU for another five years’ time. This will further enhance the long-term positive impacts on Swedish research and international cooperation that this professorship will result in.

Further information about Professor Scott Creel:

http://www.montana.edu/screel/

Professor Tobias Kuemmerle is a very prominent researcher within his field, which deals with the interaction between land use, biodiversity and ecosystem services in a climate change perspective. His research area has grown in importance along with intensification of agriculture and forestry, combined with the effects of climate change. This research is of major importance for the development of more sustainable land use for food and biomass production, as well as protection of the natural resource base and a number of ecosystem services.

In a first step, research will be conducted on the role of agriculture in ecosystem services, but studies relevant to Swedish forestry are also planned. Research in this area is already underway at Lund University. The professorship will strengthen, deepen and enrich this research. It will also will result in long-term cooperation with Professor Kuemmerle’s research team in Berlin.

Both Stockholm University and SLU are stakeholders and will benefit from Professor Tobias Kuemmerle’s expertise. He will teach at the undergraduate as well as the master’s level, and also participate in the supervision of doctoral students. In addition a Swedish-German summer school in the field will be established.

Further information about Professor Tobias Kuemmerle:

https://www.geographie.hu-berlin.de/en/professorships/biogeography/people/current-people/kuemmerle

Information

Eva Pettersson, Secretary General KSLA: eva.pettersson@ksla.se, +46 8 5454 7702

Thomas Rosswall, Chair of the Nomination Committee: thomas.rosswall@gmail.com, +46 760 19 16 78

___________________________________________________________________________

Om KSLA Wallenberg-professurerna →

About the KSLA Wallenberg professorships →