Akademiledamöter belönas med SLU:s förtjänstmedaljer

Två ledamöter i Allmänna avdelningen kommer att belönas vid SLU:s promotionshögtid i Uppsala den 7 oktober: professor Janken Myrdal får då SLU:s stora förtjänstmedalj och universitetslektor Cecilia Waldenström får ta emot SLU:s förtjänstmedalj i guld.

SLU:s stora förtjänstmedalj tilldelas professor Janken Myrdal

Janken Myrdal. Foto: Jenny Svennås-Gillner.

Janken Myrdal är professor emeritus i agrarhistoria. Hans forskning är huvudsakligen relaterad till agrara frågor och sträcker sig från förhistoria till modern tid, och har även berört landsbygdens framtid. Särskilt har han ägnat sig åt medeltiden, där exempelvis hans forskning om agrarkrisen har varit banbrytande. Janken Myrdal har medverkat i omkring 400 publikationer, varav tre fjärdedelar är strikt vetenskapliga och resten populärvetenskapliga. Till de mest välkända hör det fembandsverk om jordbrukets historia i Sverige som kom kring sekelskiftet 2000, och som Myrdal var huvudredaktör för.

När Janken Myrdal kom till SLU 1994 tillträdde han Sveriges första professur i agrarhistoria. Under åren som professor har han medverkat till att skapa en av Europas största avdelningar för agrarhistorisk forskning. Ämnet agrarhistoria är nu ett eget forskningsfält med en uttalad profil. Några av ämnets karaktärsdrag är tvärvetenskap, källpluralism, stark empirisk forskning och ett fokus på produktion men också på sociala frågor.

Janken Myrdal är invald ledamot i tre kungliga akademier (Gustav Adolfs akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Vitterhetsakademien), samt Kungl. Patriotiska sällskapet. Han har varit inbjuden som gästforskare till bland annat University of Illinois at Urbana-Champaign och Aarhus universitet i Danmark. Han har fått priser från både akademier och bondeorganisationer, vilket visar att hans forskning har stor sektorsrelevans och når långt utanför akademins gränser.

SLU:s förtjänstmedalj i guld tilldelas universitetslektor Cecilia Waldenström

Cecilia Waldenström. Foto: Per-Arne Klasson.

Cecilia Waldenström är universitetslektor vid avdelningen för landsbygdsutveckling vid SLU:s institution för stad och land. När hon tog ut examen som husdjursagronom 1985 hade hon ett starkt intresse för pedagogik och undervisning och fortsatte vid SLU som lärare i lantbruksrådgivning. Rådgivning och pedagogik blev så småningom också hennes tema i en doktorsavhandling vid Stockholms universitet.

Cecilia Waldenström har bidragit starkt till att landsbygdsutveckling idag är ett vitalt och växande ämne vid SLU. Hon har varit en viktig kraft i rekryteringen till högre tjänster i ämnet, och ledde arbetet med att ta fram två nya och populära utbildningar, landsbygdsagronomprogrammet och en masterutbildning. Hon har på många sätt medverkat till att bredda och stärka samhällsvetenskapens roll inom SLU, bland annat som prefekt vid institutionen för stad och land.

Även utanför SLU har Cecilia Waldenströms engagemang och kunnande påverkat landsbygdsforskningen och synliggjort SLU. Hon har haft många externa uppdrag, bl.a. i Nordiska Jordbruksforskares förening, Stiftelsen lantbruksforskning, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Landsbygdsnätverket. Hon har också arbetat med utvärderingar av EU:s jordbrukspolitik, bl.a. Leader och landsbygdsprogrammet 2007–2013, och var expert i den landsbygdspolitiska utredningen 2005–2006. Hon har därmed också bidragit till att ge SLU en framskjuten position inom den allmänna landsbygdspolitiken.

Läs hela nyheten från SLU här →

Foto av medaljen: Julio Gonzalez/SLU.