Barry A. Costa-Pierce är KSLA:s fjärde Wallenberg-professor

Akademien har till innehavare av 2017 års KSLA-Wallenbergprofessur (nummer fyra i ordningen) utsett professor Barry A. Costa-Pierce, prefekt för Department of Marine Sciences och chef för UNE Center For Excellence in Marine Sciences vid University of New England (Maine, USA). Professor Costa-Pierce kommer att knytas till Göteborgs universitets nationella centrum för marin vattenbruksforskning (Swedish Mariculture Research Center, SWEMARC).

In English below.

Professor Costa-Pierce är en internationellt ledande forskare inom fiske och akvakultur, som med ett helhetsperspektiv bedriver forskning runt utvecklingen av hållbara system för akvakultur. Han har en imponerande bredd i sin forskning, som förutom akvakultur även täcker fiske och hållbart nyttjande av marina biologiska resurser. Han använder ofta ett tvärvetenskapligt arbetssätt, vilket inkluderar ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter. Professor Costa-Pierce kommer därför att på ett betydande sätt kunna bidra till uppbyggandet av SWEMARC, ett av Göteborgs universitets prioriterade centra.

SWEMARC:s övergripande mål är att genom tvärvetenskaplig och samhällsengagerande forskning öka odlingen av mat från havet på ett miljösmart sätt. SWEMARC ingår i ett nationellt nätverk för akvakultur och professor Costa-Pierces expertis kommer därför även kunna utnyttjas av andra svenska universitet, t ex Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och universiteten i Uppsala och Stockholm.

Professor Costa-Pierce har omfattande internationell erfarenhet och har arbetat i Sydostasien och Afrika söder om Sahara som konsult till en rad biståndsorganisationer. Genom sitt omfångsrika internationella kontaktnät kommer han också att erbjuda en gedigen bas för att vidareutveckla SWEMARC:s internationella samarbete inom högre utbildning och forskning.

Mer om professor Barry A. Costa-Pierce:

http://www.une.edu/people/barry-a-costa-pierce

http://www.une.edu/portraits/barry%20costa-pierce

Information

Carl-Anders Helander, Akademisekreterare KSLA: carl-anders.helander@ksla.se, 08-5454 7702

Thomas Rosswall, beredningsgruppens ordförande: thomas.rosswall@gmail.com, 0760-19 16 78

___________________________________________________________________________

Barry A. Costa-Pierce fourth holder of the KSLA Wallenberg Professorship

Professor Barry A. Costa-Pierce has been appointed holder of the 2017 KSLA Wallenberg Professorship, the fourth in the series. Professor Costa-Pierce, chair of the University of New England (Maine, United States) Department of Marine Sciences and director of the UNE Center For Excellence in Marine Sciences, will be working with Gothenburg University’s national center for marine aquaculture research (Swedish Mariculture Research Center, SWEMARC).

 

Professor Costa-Pierce is an internationally leading scientist in fisheries and aquaculture, who conducts research on the development of sustainable systems for aquaculture from a holistic perspective. His research is impressively broad, also covering fishing and sustainable use of marine biological resources. He often applies a multidisciplinary approach, including ecological, economic and social aspects of sustainability. Professor Costa-Pierce will therefore significantly contribute to the buildup of SWEMARC, one of Gothenburg University’s prioritized centers.

SWEMARC’s overall objective is to increase production of food from the sea in an environmentally smart way, through interdisciplinary research and community involvement. SWEMARC is part of a national network for aquaculture and Professor Costa-Pierce’s expertise will therefore also be employed by other Swedish universities, e.g. the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and the universities of Uppsala and Stockholm.

Professor Costa-Pierce has extensive international experience and has worked in Southeast Asia and sub-Saharan Africa as a consultant to a number of aid organizations. Through his extensive international network, he will also provide a solid base for further development of SWEMARC’s international cooperation in higher education and research.

Further information about Professor Barry A. Costa-Pierce:

http://www.une.edu/people/barry-a-costa-pierce

http://www.une.edu/portraits/barry%20costa-pierce

Information

Carl-Anders Helander, Secretary General KSLA: carl-anders.helander@ksla.se, +46 8 5454 7702

Thomas Rosswall, Chair of the Nomination Committee: thomas.rosswall@gmail.com, +46 760 19 16 78

___________________________________________________________________________

→ Om KSLA Wallenberg-professurerna

→ About the KSLA Wallenberg professorships