Bråttom med svensk livsmedelsstrategi

 

Idag startar Sven-Erik Bucht arbetet med den nationella livsmedelsstrategin. Dessutom presenteras Konkurrenskraftsutredningens betänkande.

Bråttom med svensk livsmedelsstrategi

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, ser positivt på Konkurrenskraftsutredningen och att en svensk livsmedelsstrategi tas fram. Det är mycket bråttom, innan den svenska livsmedelsproduktionen minskar ännu mer, understryker förra jordbruksministern, Annika Åhnberg, KSLA:s expertmedverkande i utredningen och ordförande i KSLA:s interna arbetsgrupp i frågan.

Nu finns en samlad helhetsbild av situationen med fokus på konkurrenskraften. Utredningen visar att det idag finns många hinder för att utveckla konkurrenskraften och att ansvaret för att förändra situationen ligger på flera håll i samhället. Det behövs politiska beslut, men det finns också sådant som bara lantbrukarna och trädgårdsodlarna själva kan ändra på.

– Lantbruket och trädgårdsnäringen har avgörande betydelse för samhällets långsiktiga utveckling och överlevnad. Därför måste vi åstadkomma en positiv attitydförändring till dem, understryker Annika Åhnberg och nämner livsmedelssäkerhet och livsmedelstrygghet som exempel på frågor som utredningen borde ha tittat djupare på.

Utredningen föreslår en strategi med etappmål och åtgärder. Det är bra, anser KSLA:s arbetsgrupp. Men målen borde ha varit tydligare och tuffare: att Sverige ska klara av att till hundra procent försörja sin egen befolkning med livsmedel.

– Det är ett globalt ansvar vi måste ta, men det innebär inte att allt måste konsumeras inom landet. Vi vill ha både import och export. Därför måste vi göra en kraftfull satsning på export av livsmedel, vilket kräver en stor attitydförändring även hos politiker, säger Annika Åhnberg.

Exportsatsningar kräver också forskningsinsatser liksom innovationer och marknadsutveckling, inte minst av livsmedelsindustrin i nära samarbete med primärproducenterna. Bättre system för samverkan mellan forskare och näring är en nyckelfaktor.

Forskning och innovation är viktigt även för ökad effektivitet i produktionen – lägre produktionskostnader är avgörande för konkurrenskraften. Här har politikerna ett särskilt ansvar att förenkla regelsystem och att inte lägga på produktionsmedelsskatter.

– Lägre produktionskostnader får dock inte innebära avkall på djuromsorgen, poängterar Annika Åhnberg. Det vore att svika förtroendet hos både konsumenterna och de lantbrukare som har anpassat sin produktion efter svenska krav. Däremot måste även djurskyddsbestämmelser med teknisk lösning kunna ändras eftersom dagens djurhållning är helt annorlunda jämfört med den som dominerade när nuvarande djurskyddslagstiftning infördes. Naturligtvis måste offentlig upphandling av livsmedel utgå från de krav som gäller för den svenska produktionen.

KSLA:s arbetsgrupp välkomnar utredningens förslag till utbildningsinsatser för ökad rådgivning, ökad satsning på växtförädling och åtgärder för att få lägre byggnadskostnader som steg mot ökad svensk konkurrenskraft på livsmedelssidan.

Arbetsgruppen för KSLA:s interna arbete med Konkurrenskraftsutredningen
Annika Åhnberg, tel 070-960 90 17, annika.ahnberg@ystad.nu
Lars Helgstrand, tel 070-521 52 62, lars.helgstrand@gmail.com
Eva Pettersson, tel 070-667 68 56, eva@naturskog.se
Jan Rundqvist, tel 070-583 06 28, janne@pro-con.se

 

→ Om konkurrenskraftsutredningen

→ Idag inleds arbetet med en livsmedelsstrategi

→ Näringsdepartementets webbsändning, Livsmedelsstrategi

→ Om livsmedelsstrategin

Annika Åhnberg

Annika Åhnberg är KSLA:s utsedda expert i Konkurrenskraftstutredningen.