Ekonomiskt stöd till doktorand/postdok inom två olika teman

KSLA förvaltar ett antal stiftelser där donatorerna har angivit hur avkastningen ska användas. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn. Medel delas ut som ekonomiskt stöd till doktorand eller postdok inom två olika teman. Ansökningarna måste vara inne senast den 15 oktober 2019 kl 17.00.

1. Ekonomiskt stöd till doktorand eller postdok inom temat landsbygdens värden, utveckling och potentialer med fokus på byggnader

KSLA gör nu en utlysning där sex stiftelser gemensamt finansierar några större projekt inom forskning och utveckling inom temat landsbygdens värden, utveckling och potentialer med inriktning mot byggnader, företrädesvis med inslag av lärande utomlands.

Projektet bör inrikta sig mot forskning eller utveckling med inriktning mot landsbygdens agrara bebyggelse innefattande bland annat utvecklande av lantbruksbyggnader avseende nya tekniska lösningar som tillgodoser ett hållbart och lönsamt företagande.  Områden som också prioriteras är humaniora eller naturvetenskap med inriktning mot landsbygdens agrara bebyggelse i ett brett historiskt och socialt hållbarhetsperspektiv innefattande bland annat kulturmiljövård och estetik.

De stiftelser som medel hämtas ur för dessa ändamål är Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond, Stiftelsen Axel Melanders fond, Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds fond, Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, Stiftelsen Marie-Josephine Guillaumes fond och Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering.

*****

2. Ekonomiskt stöd till doktorand eller postdok inom hortikultur för studier utomlands

Tre av de stiftelser KSLA förvaltar inriktar sig mot trädgårdsskötsel. För att på bästa sätt bidra till utvecklingen inom området har KSLA beslutat göra en samlad utlysning som omfattar tillgängliga medel från dessa stiftelser för att bidra med medel till doktorand- eller postdokstudier utomlands inom området trädgårdsskötsel.

De stiftelser som medel hämtas ur för dessa ändamål är Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond, Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders Alburg och Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f Wirén, fond.

Detaljerad information om utlysningarna →

Mer om hur man ansöker →

Obs! Ansökan måste vara inne före kl 17.00 den 15 oktober! Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem.

Akademiens kansli är inte bemannat under helger.