KSLA har utsett Eva Pettersson till ny VD

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sekreterare och verkställande direktör Carl-Anders Helander går i pension till sommaren. Styrelsen (kollegiet) har utsett Eva Pettersson, Rosersberg, till ny akademisekreterare/VD, vilket akademien bekräftade vid sammankomsten den 9 mars.


Eva Pettersson var VD för JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik under perioden 2011–februari 2013. I mars 2013 tog hon steget över till att arbeta heltid med att driva företaget Naturskog AB, som hon och hennes make grundade 2008. Företaget, som idag sysselsätter ca 30–35 personer, har utnämnts till Årets spjutspetsföretag inom de gröna näringarna och har varit ett av DI:s gasellföretag tre år i rad.

Före tjänsten på JTI arbetade Eva Pettersson i många år och i flera positioner på Stiftelsen Lantbruksforskning och LRF – främst som forskningschef i över sex år. Eva Pettersson är i botten biolog från Linköpings universitet och University of Oregon, men disputerade inom växtförädling på Sveriges lantbruksuniversitet med avhandlingen ”Anther culture of potato”. Hon har med sin kombinerade forsknings- och näringslivsbakgrund haft en lång rad uppdrag som ledamot och sakkunnig i olika referensgrupper för naturresurs-, landskaps-, lantbruksvetenskapsfrågor m m, och som styrelseledamot och i flera fall styrelseordförande i organisationer inom forskning och gröna näringar.

Eva Pettersson valdes in som ledamot i akademiens Allmänna avdelning år 2007. Hon har varit såväl sekreterare som ordförande i akademiens Forskningspolitiska kommitté och ingår idag i akademiens valberedning.

– Under min tid som engagerad ledamot i KSLA har jag lärt mig att uppskatta akademien och se det stora värdet i en neutral plattform för dialog, analys och påverkan. KSLA är i mina ögon en mycket viktig organisation och jag axlar med stolthet tjänsten som VD/akademisekreterare, kommenterar Eva Pettersson.

Eva Pettersson tillträder tjänsten som akademisekreterare och VD den 1 juli 2017.