Jacques Diouf vald till hedersledamot av KSLA

Förre generaldirektören vid FAO, nu minister och personlig rådgivare till Senegals president, H.E. Dr. Jacques Diouf, har valts till hedersledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vid sammankomsten den 6 december 2012.

Ytterligare två hedersledamöter valdes, båda sedan tidigare ledamöter av akademien: professor emeritus Ulf Renborg (Uppsala) och civiljägmästare Jan Sandström (Stockholm).

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Till Hedersledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien får väljas svensk eller utländsk medborgare, som verksamt främjat akademiens ändamål.

Jacques Diouf, född 1938, är sedan april 2012 minister och personlig rådgivare till republiken Senegals president Macky Sall. Före detta uppdrag var han generaldirektör för FAO (FN:s Food and Agriculture Organization) i 18 år. Dr. Diouf talar fem språk och har innehaft en lång rad poster, nationellt och internationellt. Han har mer målmedvetet och uthålligt än någon annan internationell aktör drivit kampen för tryggad livsmedelförsörjning som en mänsklig rättighet och hävdar att investeringar i jordbruket och fokus på småbrukarnas behov är vägen till ekonomisk tillväxt och tryggad tillgång på mat. Under Dioufs visionära ledning har FAO utvecklats starkt inom jordbruk, fiske och skogsbruk med stort internationellt genomslag. Dr. Diouf har oupphörligen påmint stats- och regeringschefer om deras ansvar för att trygga livsmedelsförsörjningen genom att satsa på jordbruk, fiske och skogsnäring – och FAO har visat att det 30-tal länder som gjort detta har statistiskt ökat sin ekonomiska tillväxt med 2,6 % om året under 10 år. Dr Diouf har också medverkat i ett stort antal andra internationella organ på styrelsenivå, skrivit ett flertal vetenskapliga verk och tilldelats ett flertal hedersdoktorat och andra utmärkelser. H.E. Dr. Jacques Diouf valdes in som hedersledamot i akademiens Jordbruksavdelning.

Ulf Renborg, född 1920, professor emeritus vid SLU Ultuna, valdes till ledamot i akademiens Allmänna avdelning år 1966 och är fortfarande mycket aktiv. Hans insatser sträcker sig över vitt skilda fält, alltid med en stabil bas i lantbrukets företagsekonomi. Han har varit en drivande kraft i akademiens landsbygdskommitté och är fortfarande en tongivande förespråkare för vikten av ett långsiktigt och hållbart företagande på landsbygden, men också när det gäller landsbygdens attraktionskraft, servicenivå och vikten av befolkningens engagemang i sin bygds utveckling.

Jan Sandström, född 1943, civiljägmästare, valdes till ledamot i akademiens Skogsavdelning år 1990. Med drygt 30 års verksamhet i Skogsägarnas organisationer bakom sig har han tagit stort ansvar för skogsskötselfrågor i vidaste bemärkelse – men särskilt inom politik och tillhörande lagstiftning, inklusive miljölagstiftningen och dess bäring på skogsbruket. Han blev tidigt en av skogsbrukets ledande experter på detta område, som kom att vidgas till ett mer generellt perspektiv på skogen, och blev successivt en av skogsbrukets främsta påverkare gentemot den politiska sfären.

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, kommenterar valet:
– Våra nya hedersledamöter har alla tre en mycket lång och gedigen gärning i akademiens anda bakom sig. Det är med stor stolthet vi välkomnar Dr. Jacques Diouf, som med sina djupa insikter och stora erfarenhet kommer att bidra på ett mycket värdefullt sätt till akademiens verksamhet. Såväl Ulf Renborg och Jan Sandström har redan under lång tid varit oerhört engagerade i vårt arbete och detta är ett sätt för oss att visa vår stora uppskattning för det, säger Carl-Anders Helander.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: länsfiskekonsulent Henrik C Andersson, Stockholm, professor Thomas Elmqvist, Täby, verkställande direktör Mats Halling, Västervik, universitetslektor Anna Jakobsson, Bjärred, professor Ingrid Sarlöv Herlin, Dalby, professor Marie Stenseke, Stenungsund, och enhetschef Sara Österman, Sollentuna. Dessutom professor Susan Baker, Cardiff, Wales.

Jordbruksavdelningen: universitetsadjunkt Catharina Alwall Svennefelt, Kristianstad, lantbrukare Boel Andersson, Vellinge, expert Lars-Erik Lundkvist, Uppsala, statsveterinär Torsten Mörner, Bro, AgrD Stina Olofsson, Ängelholm, och näringspolitisk chef Alarik Sandrup, Uppsala. Dessutom Senior Scientist Barbara Lee, Marshfield, WI, USA, och professor Antanas Maziliauskas, Kaunas, Litauen.

Skogsavdelningen: professor Rolf Björheden, Uppala, professor Ljusk-Ola Eriksson, Sävar, professor Annika Nordin, Umeå, professor Jan Stenlid, Uppsala, samt civiljägmästare Carl-Gustaf Wachtmeister, Knislinge. Dessutom professor Bjarni Sigurðsson, Selfoss, Island.

Totalt valdes 23 nya ledamöter in.

Mer information:
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
Telefon: 08-54 54 77 02, Mobil: 0708-26 66 02
E-postadress: carl-anders.helander@ksla.se  •  www.ksla.se

___________________________________________________________________

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien installerades år 1813 av kronprins Carl Johan (sedermera kung Karl XIV Johan) och firar sitt 200-årsjubileum 2013. I och med de nya invalen har akademien 476 svenska och 148 utländska ledamöter. Av dessa är 13 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev ur kung Carl XVI Gustafs hand vid den 200:e högtidssammankomsten den 28 januari 2013.