KSLA har utsett två nya hedersledamöter

Förra lantbruksrådet Inge Gerremo, Järfälla, och professor Pelle Gemmel, Sundsvall, har valts till hedersledamöter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vid sammankomsten den 12 december 2013

Inge Gerremo, född 1941, har under närmare 40 år arbetat med biståndsfrågor som rör lantbruket. Han har härigenom erhållit en för Sverige unik kunskap om och praktisk erfarenhet av den svenska och den globala biståndspolitiken som rör lantbruk. Han har under sin karriär verkat i olika befattningar främst inom SIDA i Sverige och under flera år utomlands med praktiskt biståndsarbete i Afrika och som lantbruksråd vid FAO i Rom. Vid sin pensionering var han senior advisor vid SIDA:s avdelning för Naturresurser och Miljö.

Gerremo är hedersdoktor vid SLU och knuten dit som senior advisor, som stöd för universitetets verksamhet i utvecklingsländer. Han är också verksam konsult inom sitt specialområde och har anlitats för uppdrag av såväl EU som Världsbanken. Han har även lämnat särskilda rapporter och lett författarskap om Afrikas livsmedelsförsörjning för KSLA och andra organisationer, som svenska FAO-kommittén.

Inge Gerremo har framgångsrikt och starkt bidragit till att lantbruksfrågorna återförts till den biståndspolitiska agendan i Sverige. Genom ett mycket aktivt arbete har han framhållit betydelsen av lantbruket och husdjurens roll i fattigdomsbekämpningen och som den naturliga motorn för utvecklingen i tredje världen. Han har även hävdat betydelsen av att även i utvecklingsländernas jordbruk använda den moderna teknikens fördelar. Genom en lång rad av debattartiklar och andra skrifter samt vid seminarier har han outtröttligt drivit detta arbete för såväl biståndsorganisationer som för olika departement och politiker i Sverige.

Inge Gerremos tillhörighet i akademien blir Jordbruksavdelningen.

Pelle Gemmel, född 1951, engagerades redan före sin examen i undervisningen på Skogshögskolan och kom så småningom att få stort ansvar för skötselundervisningen på Skogshögskolan i Umeå. När han senare arbetade som statskonsult, med information om skogsbruket som uppgift, hade han stor förmåga att engagera sina vänner som ”lärare”, att planera och organisera kurser och exkursioner och att få alla, deltagare som lärare, att trivas.

Efter disputationen i slutet av 1980-talet utsågs Pelle Gemmel, sedermera professor i skogsskötsel, att leda det nyupprättade sydsvenska skogsforskningsprogrammet vid Alnarp, där han kom att betyda mycket för de närmaste decenniernas forskning om och praktik i det sydsvenska skogsbruket, inte minst genom att enrollera unga och hungriga forskare i institutionens arbete. Efter 30 år i statens tjänst sökte han sig ut till forskningens avnämare och blev skogsvårdschef på SCA. Han släppte dock aldrig kontakten med forskningen, utan hans verksamhet har utgjort en både effektiv och nödvändig brygga mellan forskning och praktik i gott och väl ett kvarts sekel. Vid sidan av den utåtriktade verksamheten har Pelle Gemmel varit en mycket duktig programledare med god analytisk förmåga och blick för både forskningsresurser och organisatoriska lösningar på fakulteten.

Pelle Gemmel valdes in i KSLA år 2000 och ingår i Skogsavdelningen.

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, kommenterar valet:

– Våra nya hedersledamöter har en mycket lång och gedigen gärning i akademiens anda bakom sig. Det är med stor stolthet vi välkomnar Inge Gerremo, som med sina djupa insikter och stora erfarenhet kommer att bidra på ett mycket värdefullt sätt till akademiens verksamhet. Pelle Gemmel har redan under lång tid varit oerhört engagerad i vårt arbete och detta är ett sätt för oss att visa vår stora uppskattning för det, säger Carl-Anders Helander.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: professor Ing-Marie Gren, Stockholm, redaktör Jan-Olov Johansson, Uppsala, AgrD Anders Larsson, Vallåkra, lantbrukare Bengt Persson, Ängelholm, och verkställande direktör Lena Söderberg, Stockholm. Dessutom professor Gretchen C Daily, Kalifornien, USA, och verkställande direktör Johannes Dyring, Uppsala.

Jordbruksavdelningen: agronom Gunilla Berg, Södra Sandby, lantmästare Lars-Göran Svensson, Trollhättan, samt agronom Lennart Wikström, Klågerup, AgrD. Dessutom koncernchef Asbjørn Børsting, Tapperhøj, Danmark.

Skogsavdelningen: Senior Vice President Uno Brinnen, Gävle, enhetschef Jonas Brändström, Knivsta, SkogD Jonas Jacobsson, Sigtuna, forskningschef Marie Larsson-Stern, Växjö, samt sektionschef Ann Segerborg-Fick, Danderyd. Dessutom professor Antti Asikainen, Joensuu, Finland, project manager Annemarie Bastrup-Birk, Nærum, Danmark, professor Marco Marchetti, Rom, Italien, professor Michal Marek, Brno, Tjeckien, samt agronomie- och forstmagister Anders Portin, Esbo, Finland.

De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid den 202:a högtidssammankomsten den 28 januari 2014, i närvaro av kung Carl XVI Gustaf.

Mer information:
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
Telefon: 08-54 54 77 02