Högtidssammankomst 2016/Commemorative Assembly 2016

De nya svenska ledamöterna/The new Swedish Fellows, from left: Susanne Welin-Berger, Dag Rogne, Karin Perers, Torgny Näsholm, Carin Martiin, Joakim Hjältén, Lovisa Hagberg, Bengt-Olov Gunnarson, Madeleine Fogde, Ingemar Gruvaeus, Lisa Engström, Tommy Cederholm, Maria Dirke och Rolf Brennerfelt.

Scroll down for English.

Akademien har hållit sin 204:e högtidssammankomst torsdagen den 28 januari 2016

Sammankomsten hölls i Stockholms Stadshus – det formella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföljande banketten i Gyllene Salen. Cirka 510 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten.

→ Till bilder från det formella mötet och talen/To pictures from the formal meeting and the speeches.

→ Bilder från minglet./Pictures from mingle.

→ Bilder från banketten./Pictures from the banquet.

Preses Kerstin Niblaeus öppnade aftonens sammankomst och hälsade H.K.H. Prins Carl Philip, H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist och övriga gäster välkomna. Hon höll därefter sitt anförande med titeln Den svenska skogen – värd att brukas.

Fjorton svenska och sju utländska nyinvalda ledamöterna erhöll sina ledamotsbrev ur preses hand. Nya svenska ledamoten Anders Wästfelt och nya internationella ledamoten Pia Haubro Andersen kunde inte delta. Sammanlagt har 23 nya ledamöter valts in i akademien.

Årets utsedda pris- och belöningsmottagare

hade äran att ta emot sina priser ur H.K.H. Prins Carl Philips hand:

 • A.W. Bergstens pris – Agr. dr h.c. Annika Åhnberg
 • Guldmedaljen – Skog.dr Jan Fryk
 • 2015 års mottagare av Akademiens Nilsson-Ehlemedalj – professor Leif Andersson
 • Silvermedaljen – docent Rolf Kjellström
 • Belöning för framstående doktorsarbete – Vet.med.dr Jonas Malmsten och Fil.dr Mikael Thyrel
 • Belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning – professor Per G Berg
 • Belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation – vetenskapsjournalisterna Henrik Ekman och Gustaf Klarin
 • Belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst – entomolog Henrik Nordenhem
 • Stipendium till landsbygdsutvecklare – lantmästare Bengt Larsson
 • UniK Casetävling – etolog Frida Edman, miljöekonom Frida Magnusson och agronom Mikaela Nilsson
 • Anders Walls landsbygdsstipendium – VD Viktor Boman

Docent Eva Spörndly, mottagare av Anders Elofsons medalj, kunde inte delta.

Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander sammanfattade det gångna årets verksamhet inom akademien och gav några exempel på pågående och kommande aktiviteter inom akademien.

Högtidstalet hade rubriken På spaning efter framtidens skogsbruk  och framfördes av professor Annika Nordin, programchef Future Forests.

Preses hälsade avslutningsvis Lisa Sennerby Forsse och Björn Sundell välkomna till deras uppdrag som preses och vice preses, då de nu avlöser Kerstin Niblaeus och Bo Andersson för kommande fyraåriga mandatperiod. Nytillträdda preses Lisa Sennerby Forsse förklarade därefter den 204:e högtidssammankomsten avslutad.

Före och under ceremonin framfördes musik av Södra Latins gymnasiums musikprogram under ledning av Jan Risberg. Mellan ceremoni och bankett bjöd de på en pseudojojk i kör.

Den efterföljande middagen intogs i Gyllene Salen och var komponerad med utgångspunkt från den svenska skogen. Menyn presenterades av nyvalda hedersledamoten Christina Möller och vinerna presenterades av ledamoten Carl Jan Granqvist.

Vid banketten talade Maria Dirke å alla de nyinvalda ledamöternas vägnar och mottagaren av Akademiens Guldmedalj, Jan Fryk, talade för alla pristagarna. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht framförde gästernas tack för en trevlig och god middag.

Preses, akademisekreterarens tal och högtidstalet finns här, liksom ett uppdaterat högtidsprogram.

The Academy has held its 204th Commemorative meeting Thursday January 28, 2016

The gathering was held in Stockholm City Hall – the formal meeting took place in the Blue Hall and the following banquet in the Golden Hall. About 510 guests honored the Academy with their presence at the meeting.

→ To pictures from the formal meeting and the speeches.

→ Pictures from banquet & mingle will appear shortly.

President Kerstin Niblaeus opened the evenings meeting and bid H.R.H. Prince Carl Philip and H.E. Professor Svante Lindqvist, Marshal of the Relm, and all the guests welcome. After that she held her speech titled The Swedish Forests – riches to be used.

Fourteen Swedish and seven international fellows received their Letters of Fellowship from the hand of the president. The new Swedish fellow Anders Wästfelt and the new international fellow Pia Haubro Andersen could not attend. In all 23 new fellows have been elected into the Academy.

This year’s laureates

had the honor of receiving their awards from the hand of H.R.H. Prince Carl Philip:

 • A.W. Bergstens prize – PhD Agr. h.c. Annika Åhnberg
 • The Gold medal – PhD Forestry Jan Fryk
 • 2015 receiver of the Nilsson-Ehle medal – Professor Leif Andersson
 • The Silver medal – Senior Lecturer Rolf Kjellström
 • Award for outstanding doctoral thesis – Dr. Vet. Med. Jonas Malmsten och PhD Mikael Thyrel
 • Award for model contributions within pedagogy and education – Professor Per G Berg
 • Award for model contributions within research communication – science journalists Henrik Ekman and Gustaf Klarin
 • Award for model contributions in the service of forestry and agricultural research – entomologist Henrik Nordenhem
 • Scholarship to rural developers – Agricultural Technologist Bengt Larsson
 • UniK Case competition – ethologist Frida Edman, environmental economist Frida Magnusson and agronomist Mikaela Nilsson
 • Anders Wall’s rural scholarship – MD Viktor Boman

Associated Professor Eva Spörndly, receiver of the Anders Elofsons medal, could not attend.

The Academy secretary Carl-Anders Helander summarized the past year’s activities within the Academy and gave some examples of on-going and coming activities within the Academy.

The commemorative speech had the title In search of the future of forestry and was held by Professor Annika Nordin, Program Director Future Forests.

The president concluded by bidding Lisa Sennerby Forsse and Björn Sundell welcome to their mission as president and vice president, as they now succeed Kerstin Niblaeus and Bo Andersson for the four year period to come. New president Lisa Sennerby Forsse then declared the 204th Commemorative meeting closed.

Before and during the ceremony music was performed by students from the Södra Latin Highschool music classes, conducted by Jan Risberg. Between the ceremony and the banquet they performed a choir pseudo yoik.

The following dinner was served in the Golden Hall and it was composed with the Swedish forest as a starting point. The menu was presented by the honorary fellow Christina Möller and the wines were presented by the Academy fellow Carl Jan Granqvist.

At the banquet Maria Dirke spoke for all the new fellows and the recipient of the Gold medal, Jan Fryk, held a speech on behalf of the Academy laureates. The Minister of Rural Affairs Sven-Erik Bucht returned formal thanks for the dinner on behalf of all the guests.

The President’s and the Academy Secretary’s speeches, and the Principal speech are downloadable here, as is an updated version of the meeting programme.

Here you you also find pictures from the meeting.

 

Nya ledamöter/New fellows

Allmänna avdelningen/General section

 • Generaldirektör/Director General Rolf Brennerfelt
 • Programchef/Director Madeleine Fogde
 • Dr Martyn Futter, UK/Sweden
 • Senior policy adviser Lovisa Hagberg
 • Professor Marianne Krasny, USA
 • Universitetslektor/Lecturer Carin Martiin
 • Agronom/MSC Agr. Dag Rogne
 • Docent/Associated Professor Anders Wästfelt

Jordbruksavdelningen

 • Professor Pia Haubro Andersen, Denmark
 • Professor Fred Angulo, USA
 • Professor Tommy Cederholm
 • Verksamhetsledare/Manager Maria Dirke
 • Agronom/MSC Agr. Ingemar Gruvaeus
 • Lantmästare/Agricultural Technologist Bengt-Olov Gunnarsson
 • Ordförande/Chairman Thomas Harttung, Denmark

Skogsavdelningen

 • Lektor Tove Enggrob Boon, Denmark
 • Professor Andreas Brunner, Norway
 • Jägmästare/Forester Lisa Engström
 • Professor Joakim Hjältén
 • Professor Torgny Näsholm
 • Skribent, ordförande/Writer, Chairman Karin Perers
 • Professor Demel Teketay Fanta, Botswana