Högtidssammankomst 2014/Commemorative meeting 2014

De nya svenska ledamöterna/The new Swedish Fellows, from left: Gunilla Berg, Uno Brinnen, Marie Larsson-Stern, Bengt Persson, Jonas Brändström, Ann Segerborg-Fick, Ing-Marie Gren, Anders Larsson, Jonas Jacobsson, Lars-Gunnar Svensson, Jan-Olov Johansson, Lena Söderberg, Lennart Wikström.

 

Scroll down for English.

Akademien har hållit sin 202:a högtidssammankomst tisdagen den 28 januari 2014

Sammankomsten hölls i Stockholms Stadshus – det formella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföljande banketten i Gyllene Salen. Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia samt nära 500 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten.

→ Till bilder från det formella mötet och talen/To pictures from the formal meeting and the speeches.

→ Till bilder från bankett & mingel/To pictures from banquet & mingle.

Preses Kerstin Niblaeus öppnade aftonens sammankomst och hälsade H.M. Kung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia samt övriga gäster välkomna. Hon höll därefter sitt anförande med titeln Akademien på tröskeln till sitt tredje sekel.

De två nya hedersledamöterna Pelle Gemmel och Inge Gerremo mottog sina hedersbetygelser och de övriga 13 svenska och 6 utländska nyinvalda ledamöterna erhöll även de sina ledamotsbrev ur preses hand. Nya internationella ledamöterna Asbjørn Børsting och Marco Marchetti kunde inte delta.

Årets utsedda pris- och belöningsmottagarna var 11 till antalet och de hade äran att ta emot sina priser ur H. M. Kung Carl XVI Gustafs hand. Dock kunde inte Karin Eklöf (belöning för framstående doktorsarbete) delta.

Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander sammanfattade det gångna årets verksamhet inom akademien och gav också några exempel på kommande aktiviteter inom akademien.

Författaren, EU-parlamentarikern och pristagaren Isabella Lövin höll talet Att rädda havet – en global utmaning.

Preses Kerstin Niblaeus förklarade därefter den 202:a högtidssammankomsten avslutad.

Före och under ceremonin framfördes musik av A Piacere-kvartetten. Mellan ceremoni och bankett bjöd hovsångare Karl-Magnus Fredriksson på fyra sånger ackompanjerad av pianist Mattias Böhm.

Den efterföljande middagen intogs i Gyllene Salen och var komponerad med havet som utgångspunkt. Menyn presenterades av ledamoten Christina Möller.

Vid banketten talade mottagaren av A.W. Bergsten-priset, Per Åman, å pristagarnas vägnar och Marie Larsson-Stern talade för alla de nyinvalda ledamöterna. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson framförde gästernas tack för en trevlig och god middag.

Preses, akademisekreterarens och Isabella Lövins tal  finns här, liksom högtidsprogrammet.

 

The Academy has held its 202nd Commemorative meeting Tuesday January 28, 2014

The gathering was held in Stockholm City Hall – the formal meeting took place in the Blue Hall and the following banquet in the Golden Hall. King Carl XVI Gustaf and Queen Silvia and close to 500 guests honored the Academy with their presence at the meeting.

Till bilder och talen/To pictures and the speeches.

Pictures from dinner and mingle will appear later. 

President Kerstin Niblaeus opened the evenings meeting and bid H.M. King Carl XVI Gustaf and H.M. Queen Silvia and all the guests welcome. After that she held her speech titled The Academy on the threshold to its third century.

The two new honorary fellows Pelle Gemmel and Inge Gerremo received their marks of honour and the other 13 Swedish and 6 new International fellows also received their Letters of Fellowship from the hand of the president. New international fellows Asbjørn Børsting and Marco Marchetti could not attend.

This year’s laureates, numbering 11, had the honor of receiving their awards from the hand of H.M. King Carl XVI Gustaf. However, Karin Eklöf (award for outstanding doctoral thesis) attend.

The Academy secretary Carl-Anders Helander summarized the past year’s activities within the Academy and gave some examples of coming activities within the Academy.

Author, EU Parliamentarian and laureate Isabella Lövin held the speech Saving the sea – a global challenge.

The president Kerstin Niblaeus then declared the 202nd Commemorative meeting closed.

Before and during and after the ceremony music was performed by the A Piacere Quartet. Between the ceremony and the banquet Royal Court singer Karl-Magnus Fredriksson sang four songs, accompanied by pianist Mattias Böhm.

The following dinner was served in the Golden Hall and was composed with the Sea as a starting point. The menu was presented by Academy fellow Christina Möller.

At the banquet the recipient of the A.W. Bergsten Prize, Per Åman, held a speech on behalf of the Academy laureates and Marie Larsson-Stern spoke for all the new fellows. The Minister of rural affairs Eskil Erlandsson returned formal thanks for the dinner on behalf of all the guests.

The President’s, the Academy Secretary’s and Isabella Lövin’s speeches are downloadable here, as is the meeting programme. Here you you also find pictures from the meeting.

 

Nya ledamöter/New fellows

Hedersledamöter/Honorary fellows

 • VMD h c Inge Gerremo, Järfälla (Jordbruksavdelningen/Agricultural section)
 • Professor Pelle Gemmel, Sundsvall (Skogsavdelningen/Forestry section)

 

Svenska ledamöter/Swedish fellows

 • Agronom Gunilla Berg, Södra Sandby
 • Senior Vice President Uno Brinnen, Gävle
 • Enhetschef Jonas Brändström, Knivsta
 • Professor Ing-Marie Gren, Stockholm
 • SkogD Jonas Jacobsson, Sigtuna
 • Redaktör Jan-Olov Johansson, Uppsala
 • Forskningschef Marie Larsson-Stern, Växjö
 • AgrD Anders Larsson, Vallåkra
 • Lantbrukare Bengt Persson, Ängelholm
 • Sektionschef Ann Segerborg-Fick, Danderyd
 • Lantmästare Lars-Göran Svensson, Trollhättan
 • Verkställande direktör Lena Söderberg, Stockholm
 • Agronom Lennart Wikström, Klågerup

Utländska ledamöter/Foreign fellows

 • Professor Antti Asikainen, Joensuu, Finland
 • Project Manager Annemarie Bastrup-Birk, Nærum, Danmark
 • Koncernchef Asbjørn Børsting, Tapperhøj, Danmark (kunde inte delta/couldn’t attend)
 • Bing Professor of Environmental Science Gretchen C Daily, Kalifornien, USA
 • Verkställande direktör Johannes Dyring, Uppsala
 • Professor Marco Marchetti, Rom, Italien (kunde inte delta/couldn’t attend)
 • Professor Michal Marek, Brno, Tjeckien
 • Agronomie- och forstmagister Anders Portin, Esbo, Finland

Pristagare/Laureates